Statistikbeskrivning: Statistik över sjukvårdsersättningar

Producent: FPA

Ingångssida: Statistik över sjukvårdsersättningar

Personer som är varaktigt bosatta i Finland omfattas av sjukförsäkringen och kan få sina sjukvårdskostnader ersatta enligt sjukförsäkringslagen. Sjukvårdskostnader som kan ersättas är kostnader för ersättningsgilla receptbelagda läkemedel, kostnader för sjuk- och hälsovårdstjänster inom öppenvården samt kostnader för resor som gjorts på grund av sjukdom. Hälso- och sjukvårdstjänster inom öppenvården är privatläkar-, privattandläkar- och munhygienisttjänster samt läkar- eller tandläkarordinerad undersökning och behandling på privata undersöknings- och vårdinrättningar. Statistiken över sjukvårdsersättningar används för att följa upp läkemedelskostnadsutvecklingen samt för att beskriva i vilken omfattning privata sjukvårdstjänster inom öppenvården anlitas.

Datainnehåll

Mottagare av ersättning, enheter som beskriver användningen av tjänsterna (besök, läkemedelsinköp, recept, enkelresa, undersöknings- och behandlingsåtgärder som en läkare eller tandläkare ordinerat samt sjukskötares läkemedelsförskrivningar), sjukvårdsavgifter som uppburits av dem som anlitat tjänsterna, dvs. kostnaderna innan sjukförsäkringsersättningen dragits av och ersättningsbeloppet.

Klassificeringar

Förmånsslag (läkemedel, läkartjänster, tandvård, undersökning och behandling, resor), läkarspecialitet, koder för läkar-, tandläkar- och munhygieniståtgärder, åtgärdskoder för undersökning och behandling, fortskaffningsmedel när det gäller reseersättningar, allmänna regionklassificeringar och allmänna demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Sjukvårdsersättningar avgörs vid FPA och arbetsplatskassorna. Statistiken sammanställs utifrån individbaserade material. Materialen grundar sig på de förmånssystem som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband med handläggningen av sjukvårdsersättning.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken över sjukvårdsersättningar uppdateras månadsvis, kvartalsvis och kalenderårsvis med uppgifter om sjukvårdsersättningar som utbetalats under dessa perioder.

Färdigställs eller offentliggörs

Månadsstatistiken över sjukvårdsersättningarna publiceras i statistikdatabasen Kelasto under följande månad efter den månad som statistiken gäller och årsstatistiken före utgången av januari året efter statistikåret. Publikationen FPA-statistik, sjukförsäkring publiceras senast i mitten av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkterna för FPA:s statistikpublikationer framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

Statistik över sjukvårdsersättningar från sjukförsäkringen finns att tillgå sedan 1964 då systemet infördes. Om man gör jämförelser över tid ska man beakta lagändringar som trätt i kraft under åren och som inverkat på erhållandet av ersättningen och på dess storlek.

Nyckelord

Statistik (data), sjukförsäkring, ersättningar, läkemedelsersättningar, läkarbesök, tandvård (hälso- och sjukvård), offentliga sektorn, privata sektorn, reseersättningar.