Statistikbeskrivning: Statistik över underhållsstöd

Producent: FPA

Webbsida: Statistik över underhållsstödet

Statistiken över underhållsstödet ger en helhetsbild av det underhållsstöd som FPA betalar ut. Där presenteras statistik över mottagarna och de barn som omfattas av underhållsstödet samt över de underhållsstöd som betalats ut och de underhållsbidrag som drivits in.

Datainnehåll

Mottagare, barn som omfattats av stödet, underhållsskyldiga som haft en underhållsbidragsskuld, utbetalda stöd och indrivna underhållsbidrag.

Klassificeringar

Fullt och nedsatt underhållsstöd, underhållsstöd som ersätts och som inte ersätts, allmänna regionklassificeringar och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken sammanställs utifrån ett individbaserat statistikregister över underhållsstöd. Registret grundar sig på förmånssystemet för underhållsstöd, som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband med handläggningen av underhållsstöd.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken publiceras månadsvis och årsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna finns att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört.

Tidsserie

Den statistik över underhållsstödet som FPA producerar finns tillgänglig från och med april 2009, då utbetalningen av underhållsstödet överfördes från kommunerna till FPA.

Institutet för hälsa och välfärd (f.d. Stakes) har från kommunerna samlat in statistikuppgifter om underhållsstödet för åren 1993–2008 samt för januari–mars 2009.

Nyckelord

Social trygghet, underhållsstöd, indrivning av underhållsbidrag, barn, barnfamiljer.