Statistikbeskrivning: Statistik över underhållsstöd

Producent: FPA

Webbsida: Statistik över underhållsstödet

Statistiken över underhållsstödet ger en helhetsbild av det underhållsstöd som FPA betalar ut. Där presenteras statistik över mottagarna och de barn som omfattats av underhållsstödet samt över de underhållsstöd som betalats ut. Statistiken inkluderar också uppgifter om de underhållsbidrag som drivits in.

Datainnehåll

Mottagare av underhållsstöd, barn som omfattats av stödet, underhållsskyldiga som haft en underhållsbidragsskuld, utbetalda underhållsstöd och indrivna underhållsbidrag.

Klassificeringar

Fullt och nedsatt underhållsstöd, underhållsstöd som ersätts och som inte ersätts, allmänna regionklassificeringar och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken sammanställs utifrån individbaserat material. Materialet grundar sig på förmånssystemet för underhållsstöd, som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband med handläggningen av underhållsstöd.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken publiceras månadsvis och årsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna finns att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört.

Tidsserie

Den statistik över underhållsstödet som FPA producerar finns tillgänglig från och med april 2009, då utbetalningen av underhållsstödet överfördes från kommunerna till FPA.

Institutet för hälsa och välfärd (f.d. Stakes) har från kommunerna samlat in statistikuppgifter om underhållsstödet för åren 1993–2008 samt för januari–mars 2009.

Nyckelord

Statistik (data), underhållsstöd, indrivning av underhållsbidrag, barn, barnfamiljer.