Statistikbeskrivning: Statistik över sjukdagpenningar

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Ingångssida: Statistik över sjukdagpenningar

Personer som är varaktigt bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen. Enligt lagen har de rätt till sjukdagpenning som ersättning för det inkomstbortfall som orsakas av kortvarig arbetsoförmåga, förutsatt att de uppfyller villkoren för erhållande av sjukdagpenning. Statistiken över sjukdagpenning ger en bild av arbetstagarnas och företagarnas utkomstskydd vid arbetsoförmåga. Där presenteras ur olika synvinklar statistik över mottagarna av sjukdagpenning och utbetalda sjukdagpenningar. Sjukdagpenningsstatistiken kan med vissa förbehåll användas också för att beskriva sjukfrekvensen hos den arbetsföra aktiva befolkningen. På grund av självrisktiden omfattar statistiken endast sjukperioder som varat över 10 dagar.

Datainnehåll

Mottagare av dagpenning, inledda dagpenningsperioder, ersatta dagpenningsdagar och utbetalda ersättningar.

Klassificeringar

Förmånsslag (sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, FöPL-dagpenning, dagpenning vid smittsam sjukdom, donationsdagpenning), sjukdom som förorsakat arbetsoförmågan (sjukdomsklassifikation ICD-10), yrke och yrkesställning (Yrkesklassificering 2010), allmänna regionklassificeringar och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Ansökningar om sjukdagpenning avgörs både av FPA och av arbetsplatskassorna (försäkrade som hör till respektive arbetsplatskassa). Statistiken sammanställs utifrån individbaserat material. Materialet grundar sig på förmånssystemet för sjukdagpenning, som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband med handläggningen av sjukdagpenning.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken över sjukdagpenningar publiceras månadsvis och årsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Månadsstatistiken publiceras i databasen Kelasto månaden efter den månad som statistiken gäller och årsstatistiken före utgången av februari året efter statistikåret. Statistiken över längden på sjukdagpenningsperioder färdigställs med ungefär ett års fördröjning. Publiceringstidpunkterna för FPA:s statistikpublikationer framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

Statistik över sjukdagpenningar finns sedan 1964, då sjukförsäkringssystemet skapades. Om man gör jämförelser över tid ska man beakta lagändringar som trätt i kraft under åren och som inverkat på erhållandet av ersättningen och på dess storlek.

Nyckelord

Statistik (data), sjukförsäkring, sjukdagpenning.