Statistikbeskrivning: Statistik över företagshälsovård

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Webbsida: Statistik över företagshälsovård

Företagshälsovårdsstatistiken ger information om den företagshälsovård som genomförs i Finland och som ersätts av FPA.

Datainnehåll

Arbetstagare som omfattas av företagshälsovård, företagare som har fått ersättning för företagshälsovårdsservice, åtgärd/tjänst (antal eller timme), företagshälsovårdskostnader i euro, företagshälsovårdsersättning i euro.

Klassificeringar

Huvudsaklig serviceproducent, näringsgren (Statistikcentralens näringsgrensindelning, TOL 2008), antalet arbetstagare vid enheten och när det gäller företagshälsovård för företagare dessutom allmänna regionklassificeringar och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

FPA:s företagshälsovårdsstatistik baserar sig på materialet för företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare. Materialet grundar sig på information som lagrats i förmånsdatabasen i samband med handläggningen av företagshälsovården. Statistiken över den arbetsgivaranordnade företagshälsovården baserar sig på arbetsgivarnas ansökningar om ersättning. Till skillnad från FPA:s övriga förmåner baserar sig således statistiken över den företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare inte på individbaserat material. Statistiken över företagshälsovård för företagare uppgörs däremot på basis av individbaserat material.

Uppdateringsfrekvens

Företagshälsovårdsstatistiken utges en gång per år.

Färdigställs eller offentliggörs

Årsstatistiken finns att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom 1,5 år efter statistikårets slut. Publiceringstidpunkten för publikationen FPA-statistik, företagshälsovård framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

De centrala uppgifterna i företagshälsovårdsstatistiken är i huvudsak jämförbara från och med statistikåret 1979.

Nyckelord

Statistik (data), företagshälsovård, arbetstagare, företagare, kostnader, ersättningar.