Statistikbeskrivning: Statistik över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Ingångssida: Statistik över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning

Statistiken över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning omfattar de handikappförmåner som FPA betalar ut till personer med funktionsnedsättning (handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare) samt tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. I statistiken presenteras ur olika synvinklar uppgifter om mottagarna av handikappförmåner och om de förmåner som betalats ut till dem samt om dem som är berättigade till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Datainnehåll

I statistiken ingår uppgifter om mottagarna av handikappförmåner och deras förmåner vid en viss tidpunkt, om förmåner som börjat löpa under en viss period, om förmånsbelopp som betalats ut under en viss period samt om antalet personer som har rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och om användningen av tjänsten.

Klassificeringar

I fråga om handikappförmåner: förmån, klassificering enligt förmånens nivå, allmänna demografiska klassificeringar, sjukdomsklassifikation (ICD-10 och ICD-9), allmänna regionklassificeringar, yrke och yrkesställning. I fråga om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning: typ av servicetagare, upphandlingsområde, tolkningsprodukt, beställningens status, tolkningens särdrag, allmänna regionklassificeringar och allmänna demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över förmåner för personer med funktionsnedsättning sammanställs utifrån individbaserat material. Materialet fås ur förmånssystemen för förmånerna i fråga, som innehåller alla de uppgifter som behandlas och som uppkommer i samband med handläggningen av förmånerna.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken över förmånerna för personer med funktionsnedsättning publiceras månadsvis och årsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Månadsstatistiken finns att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört, och årsstatistiken publiceras före utgången av januari året efter statistikåret. Publiceringstidpunkterna för FPA:s statistikpublikationer framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

De statistiska enheterna för handikappbidrag för personer under 16 år är till största delen jämförbara sedan 1987 och de statistiska enheterna för vårdbidrag för pensionstagare sedan 1988. De statistiska enheterna för handikappbidrag för personer över 16 år går till största delen att jämföra sedan 1989. De statistiska enheterna för kostersättning är jämförbara sedan oktober 2002 fram till dess att förmånen upphörde (31.12.2015). Om man gör jämförelser över tid ska man emellertid beakta de lagändringar som trätt i kraft under åren. Ansvaret för att ordna tolktjänst för personer med funktionsnedsättning överfördes på FPA i september 2010. Institutet för hälsa och välfärd samlade in statistik om tolktjänster under 2006–2009 av kommunerna. Ändringen av statistikföringssättet inverkade i viss mån på uppgifterna om de statistiska enheterna och på jämförbarheten.

Nyckelord

Statistik (data), handikappbidrag, personer med funktionsnedsättning, tolkservice.