Statistikbeskrivning: Statistik över barnbidrag

Producent: FPA

Webbsida: Statistik över barnbidrag

Statistiken över barnbidrag beskriver det barnbidrag som FPA betalar ut. Där presenteras statistik över de familjer och barn som har fått barnbidrag samt över utbetalda barnbidrag.

Datainnehåll

Mottagare av barnbidrag (familjer), barn som har berättigat till förmånen och utbetalda förmåner.

Klassificeringar

Antalet barn i familjen, barnets ordningsnummer, familjetyp, betalningsmottagare, allmänna regionklassificeringar och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken sammanställs utifrån individbaserat material. Materialet grundar sig på förmånssystemet för barnbidrag, som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband med handläggningen av barnbidrag.

Uppdateringsfrekvens

Statistik över barnbidraget publiceras månatligen och årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna finns att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört.

Tidsserie

Skötseln av barnbidraget överfördes från socialnämnderna till FPA 1.1.1993, och sedan dess har FPA gett ut statistik över barnbidraget. Om man gör jämförelser över tid ska man beakta lagändringar som trätt i kraft under åren och vilka effekter dessa haft.

Nyckelord

Statistik (data), barnbidrag, barn, barnfamiljer.