Statistikbeskrivning: Statistik över arbetslöshetsförmåner från FPA

Producent: FPA

Ingångssida:  Statistik över arbetslöshetsförmåner från FPA

Statistiken över de arbetslöshetsförmåner som administreras av FPA ger en helhetsbild av grundtrygghetsförmånerna för arbetslösa som betalas av FPA. Den inkluderar också de förmåner som betalats ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service samt alterneringsersättningar och rörlighetsunderstöd.

Datainnehåll

Förmånstagare, ersatta dagar och utbetalda förmåner.

Klassificeringar

Förmånsslag, ersättningsgrund (förmån betalad för arbetslöshetstid eller för tid med sysselsättningsfrämjande service), ersättningsslag (fullt stöd, jämkat stöd osv.), arbetslöshetstidens längd, yrke, allmänna regionklassificeringar och allmänna demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

FPA:s statistik över arbetslöshetsförmåner framställs ur individbaserade material som grundar sig på FPA:s system för arbetslöshetsförmåner. Förmånssystemet omfattar alla uppgifter som behandlas eller uppkommer i samband med handläggningen av FPA:s arbetslöshetsförmåner.

Uppdateringsfrekvens

Statistik över arbetslöshetsförmåner från FPA publiceras månatligen och årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken över arbetslöshetsförmåner från FPA finns att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört.

Statistiken publiceras i samarbete med Finansinspektionen som ansvar för statistiken över den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen. Månadsstatistiken över arbetslöshetsförmåner i Finland publiceras månaden efter den månad som statistiken gäller och årsstatistiken på hösten följande år. De exakta publiceringstidpunkterna för statistikpublikationer framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

Statistiken över arbetslöshetsförmåner är jämförbar från och med 1985 då FPA började betala ut arbetslöshetsförmåner. År 1994 infördes arbetsmarknadsstödet, och grunddagpenningen började betalas enligt förändrade villkor. År 2010 började grunddagpenning betalas förutom för arbetslöshetstid även för tid med sysselsättningsfrämjande service, och samtidigt slopades utbildningsstödet och utbildningsdagpenningen som separata förmåner. Sedan 2013 beaktas partnerns inkomster inte längre vid behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet. År 2015 upphörde arbetsmarknadsstödet som utbetalades i form av integrationsstöd och mottagarna av stödet blev mottagare av vanligt arbetsmarknadsstöd. Ett flertal mindre lagändringar har också genomförts.

Nyckelord

Statistik (data), utkomstskydd för arbetslösa, arbetslöshetspenning, arbetslöshetskassor, arbetsmarknadsstöd.