Statistikbeskrivning: Statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Webbsida: Statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Statistiken över bostadsbidrag för pensionstagare beskriver de bostadsbidrag för pensionstagare som FPA betalar ut. Där presenteras ur olika synvinklar statistik över mottagarna, bostäderna, boendeutgifterna och de utbetalda beloppen. Med statistiken över allmänt bostadsbidrag, studiestödets bostadstillägg och militärunderstödets bostadsunderstöd ger denna statistik en helhetsbild av de behovsprövade bostadsbidragen.

Datainnehåll

Mottagarna av bostadsbidrag för pensionstagare vid statistikföringstidpunkten, uppgifter om bostaden och bostadsbidragets storlek samt beloppet av de förmåner som betalats ut under statistikföringsperioden.

Klassificeringar

Allmänna demografiska klassificeringar, allmänna klassificeringar som gäller bostaden samt allmänna regionklassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken grundar sig på individbaserat material för bostadsbidrag för pensionstagare. Materialet grundar sig på förmånssystemet för bostadsbidrag för pensionstagare som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband med handläggningen av bostadsbidraget.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken publiceras månadsvis och årsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna finns att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört. FPA:s årsstatistik över bostadsbidragen publiceras före mitten av året efter statistikåret. De exakta publiceringstidpunkterna för statistiken framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

Uppgifter om bostadsbidrag för pensionstagare finns tillgängliga från år 1971. De statistiska enheterna är jämförbara sedan 1984.

Nyckelord

Statistik (data), bostadsbidrag, pensionärer.