Statistikbeskrivning: Statistik över allmänt bostadsbidrag

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Webbsida: Statistik över allmänt bostadsbidrag

Statistiken över det allmänna bostadsbidraget beskriver det allmänna bostadsbidrag som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av allmänt bostadsbidrag (hushåll), bostäderna, boendeutgifterna och de utbetalda beloppen. Med statistiken över bostadsbidrag för pensionstagare, studiestödets bostadstillägg och militärunderstödets bostadsunderstöd ger denna statistik en helhetsbild av de behovsprövade bostadsbidragen.

Datainnehåll

Mottagarhushåll vid statistikföringstidpunkten, uppgifter om bostaden och bostadsbidragets storlek samt beloppet av de förmåner som betalats ut under statistikföringsperioden.

Klassificeringar

Allmänna demografiska klassificeringar (enligt hushållets huvudman), allmänna klassificeringar som gäller bostaden samt allmänna regionklassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken sammanställs utifrån individbaserat material. Materialet grundar sig på förmånssystemet för det allmänna bostadsbidraget som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband med handläggningen av bidraget.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken publiceras månadsvis och årsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifter om hushåll med allmänt bostadsbidrag publiceras inom den statistikföringsmånad som uppgifterna gäller. Uppgifter om utbetalda bidrag finns att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört. FPA:s årsstatistik över bostadsbidragen publiceras före mitten av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkterna för FPA:s statistikpublikationer framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

Uppgifter om det allmänna bostadsbidraget finns tillgängliga från år 1975. De centrala statistiska enheterna är jämförbara sedan 1981 vad gäller totalsummorna. Ansvaret för det allmänna bostadsbidraget överfördes från kommunerna till FPA år 1994. Största delen av de studerande började omfattas av det allmänna bostadsbidraget i augusti 2017.

Nyckelord

Statistik (data), bostadsbidrag, allmänt bostadsbidrag, studerande.

Ytterligare information