Specialersättning

Specialersättning kan betalas om läkemedelsprisnämnden har fastställt att ett läkemedelspreparat ger rätt till specialersättning och kunden har beviljats rätt till specialersättning av FPA.

Kunden ska ansöka om rätt till ersättning med ett läkarutlåtande B som har skrivits av en läkare. Om rätt till ersättning beviljas, skickas ett nytt FPA-kort försett med numret för ersättningsrätten till kunden. Apoteken får uppgifter i realtid om kundens rätt till ersättningar i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.  

Ersättningens storlek

Ersättning betalas efter att taket för initialsjälvrisken, 50 euro, har nåtts.

  • Den lägre specialersättningen är 65 % av läkemedlets pris eller av referenspriset.
  • Den högre specialersättningen är 100 % av läkemedlets pris eller av referenspriset till den del priset överstiger den läkemedelsspecifika självrisken på 4,50 euro.

Villkor för beviljande av rätt till ersättning

I tabellen nedan finns i alfabetisk ordning de svåra och långvariga sjukdomar som nämns i statsrådets förordning och vid vilka specialersättning kan betalas för läkemedel som används för behandling av sjukdomen i fråga. Ersättningsnumren fungerar som länkar till villkoren för rätt till ersättning enligt FPA:s beslut. I menyn till vänster finns sjukdomarna ordnade enligt ersättningsnummer.

Läkemedelsprisnämnden kan begränsa rätten till specialersättning för ett läkemedel till att gälla endast en viss form eller svårighetsgrad av en sjukdom (begränsad specialersättning). De ersättningsnummer som är försedda med en asterisk (*) omfattar också begränsat specialerättningsgilla läkemedel.

Högre specialersättning (100 %)
Sjukdom Ersättningsnummer
Agammaglobulinemi 120
Aplastisk anemi 122*
Beteendestörningar vid mental retardation 113
Blåsformigt eksem 135
Bristfällig binjurebarkfunktion 105
Bristfällig bisköldkörtelfunktion 106*
Bristfällig funktion i hypofysens framlob 101*
Bristfällig sköldkörtelfunktion 104
Bröstcancer 115*
Diabetes, insulinbehandling 103*
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd 111*
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni 129*
Följdtillstånd av transplantation 127*
Generell erytrodermi 134*
Glaukom 114
Gynekologiska cancerformer 128*
Hypofysär diabetes 102
Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen 124*
Kroniska koagulationsrubbningar 126*
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen 123*
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117*
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130*
Multipel skleros 109*
Myasthenia gravis 108
Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar 110*
Perniciös anemi och andra B12-vitaminabsorptionsstörningar 107*
Prostatacancer 116*
Sarkoidos 132
Svår anemi i samband med njurinsufficiens 138*
Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens 133
Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar 112
Svårt nedsatt könskörtelfunktion 121
Trigeminusneuralgi eller glossofaryngisk neuralgi 119
Uremi som förutsätter dialysbehandling 137*
Lägre specialersättning (65 %)
Sjukdom Ersättningsnummer
Diabetes, annan än insulinbehandling 215*
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202*
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi) 211*
Gikt 212*
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna 203*
Kronisk hjärtarytmi 207*
Kronisk hjärtinsufficiens 201*
Kronisk hypertoni 205*
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbningar i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom 206*
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom 208*
Svår och långvarig narkolepsi 214*

 

Mer information