Dagpenning vid smittsam sjukdom

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas som ersättning för inkomstbortfall till personer som är försäkrade i Finland då de för att förhindra spridningen av en allmänfarlig eller annan smittsam sjukdom har förordnats att bli borta från sitt arbete eller hållas isolerade eller i karantän. Ett beslut om frånvaro från arbete kan fattas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen. Beslut om att en person ska hållas i karantän eller hållas isolerad kan fattas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

När det gäller beslut om frånvaro från arbete som gäller andra än en allmänfarlig smittsam sjukdom (t.ex. MRSA-bakterie eller A streptokock) kan den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen fatta beslutet, ifall personen i fråga

  • arbetar vid en verksamhetsenhet inom socialvården eller hälso- och sjukvården
  • utför uppgifter i samband med vård av barn under skolåldern
  • utför uppgifter som innefattar hantering av oförpackade livsmedel som serveras utan uppvärmning
  • utför arbete på en mjölkproduktionsgård, om gården levererar mjölk till ett mejeri som inte pastöriserar den.

Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

Regeringens rekommendation om att stanna hemma två veckor efter att man återvänt från en utlandsresa är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

Även en vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukom om barnet har förordnats att bli borta från dagvårdsplatsen eller skolan för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom och om detta medför inkomstbortfall för vårdnadshavaren.

Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas för hela den tid som personen har förordnats att bli borta från sitt arbete, hållas isolerad eller hållas i karantän. Man behöver inte separat redogöra för huruvida personen är arbetsoförmögen eller inte.

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet och någon självrisk finns inte. För löntagare baserar sig beloppet på det inkomstbortfall som arbetsgivaren meddelat FPA. För företagare baserar sig beloppet på den FöPL- eller LFöPL-årsinkomst som fastställts för pensionsförsäkringen.

Om du inte är en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar och din patient behöver för sin arbetsgivares räkning ett intyg för den tid som arbetsfrånvaron gäller kan du skriva ett A-intyg. I så fall ska du under punkten Intygets ändamål kryssa för Annat, vad? och skriva in att det är fråga om en smittsam sjukdom. Det elektroniska patientdatasystemet kräver att tiden för arbetsoförmågan antecknas på intyget och i dessa fall är det den tid för vilken beslutet har meddelats. Observera att det är endast den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen som kan fatta beslut om frånvaro från arbete och att beslut om karantän eller isolering kan fattas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Kunden ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom via FPA:s e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst) eller på blanketten för ansökan om sjukdagpenning (SV8r). Som bilaga behövs det beslut om frånvaro från arbete eller om isolering eller karantän som fattats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Ytterligare information: