Rehabiliteringspenning för individuell missbrukarrehabilitering

FPA ordnar inte missbrukarrehabilitering men betalar ut rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden för att trygga försörjningen. Kommunen kan ordna missbrukarrehabilitering enligt flera olika lagar. I samband med avgörandet om rehabiliteringspenning behöver FPA tillräckliga uppgifter om detta. Rehabiliteringspenning kan betalas ut när individuell missbrukarrehabilitering anordnas

  • enligt hälso- och sjukvårdslagen
  • lagen om företagshälsovård
  • lagen om missbrukarvård.

Vidare kan kommunen ordna missbrukarrehabilitering i form av familjerehabilitering enligt lagen om missbrukarvård eller barnskyddslagen. FPA kan betala ut rehabiliteringspenning också för tid med familjerehabilitering.

Villkor för beviljande av rehabiliteringspenning för individuell missbrukarrehabilitering

De allmänna villkoren för beviljande av rehabiliteringspenning ska uppfyllas oberoende av enligt vilken lag rehabiliteringen ordnas. För att rehabiliteringspenning ska beviljas för individuell rehabilitering enligt lagen om missbrukarvård krävs dessutom att rehabiliteringen

  • genomförs vid en inrättning som FPA godkänt (institutioner för missbrukarrehabilitering), genomförs som sluten vård och baserar sig på en av en företrädare för kommunen uppgjord
    • rehabiliteringsplan enligt lagen om missbrukarvård eller
    • en vårdplan enligt socialvårdslagen.

Redogör i rehabiliterings- eller vårdplanen för hur rehabiliteringen hjälper rehabiliteringsklienten att placera sig i, hållas kvar i eller återgå till arbetslivet.

Beslut om rehabiliteringspenning enligt lagen om missbrukarvård kan fattas för högst 75 vardagar. Rehabiliteringspenning för längre tid kan beviljas endast på basis av en ny vård- eller rehabiliteringsplan.

Observera när du fattar ett rehabiliteringsbeslut att rehabiliteringspenning inte kan beviljas för rehabilitering i öppen vård enligt lagen om missbrukarvård eller för boendeservice om rehabiliteringen ordnas i form av individuell rehabilitering enligt lagen om missbrukarvård.