Familjeförmåner till adoptivföräldrar

Moderskapsunderstöd för adoptivbarn under 18 år

Du kan få moderskapsunderstöd för ett adoptivbarn som är under 18 år. Du kan välja moderskapsförpackningen eller ett skattefritt penningbelopp på 170 euro.

Om du adopterar flera barn på en gång ökar antalet understöd. Om du t.ex. adopterar 2 barn får du 3 understöd. En förutsättning för att du ska få moderskapsunderstöd är att du omfattas av den finländska sociala tryggheten och att adoptionstjänsten har utsett barnet för placering hos dig.

Ansök om moderskapsunderstöd inom 2 månader från det att du fått barnet i din vård. Du kan ansöka om understöd redan i det skedet då barnet har blivit utsett för placering hos dig.

Föräldrapenning för ett barn under 7 år

En adoptivförälder kan få föräldrapenning om barnet är under 7 år då föräldern får barnet i sin vård.

Föräldrapenning betalas inte till adoptivmamman och adoptivpappan för samma tid, såvida man inte adopterar flera barn på en gång eller båda föräldrarna är partiellt föräldralediga.

För att få föräldrapenning förutsätts att du själv sköter barnet. Du kan alltså inte studera på heltid eller arbeta under föräldraledigheten. Arbete på söndagar och söckenhelger är dock tillåtet eftersom föräldrapenning betalas endast för vardagar. En förutsättning är också att du har bott i Finland minst 180 dagar omedelbart innan du har fått barnet i din vård.

Föräldrapenning börjar betalas från den dag då du får adoptivbarnet i din vård. Föräldrapenning betalas längre än normalt till adoptivföräldrar, dvs. cirka 8–9 månader. Adoptivföräldrar får alltid föräldrapenning i minst 200 vardagar eller tills det har gått 234 vardagar från barnets födelse.

Ansök om föräldrapenning enligt anvisningarna, och bifoga ett intyg över att barnet utsetts för placering eller tagits i vård (SV 94r). För adoptivföräldrar är ansökningstiden undantagsvis 2 månader efter det att barnet har tagits i vård.

Faderskapspenning för adoptivpappor

Du kan ansöka om faderskapspenning från FPA och vara faderskapsledig på samma villkor som andra pappor. Faderskapspenning kan betalas från den dag då du får adoptivbarnet i din vård. Du kan själv bestämma om du börjar din faderskapsledighet direkt från den dag du fått barnet i din vård eller om du vill vara faderskapsledig först senare.

Barnbidrag

Adoptivföräldrar får barnbidrag på samma villkor som biologiska föräldrar. Det kan beviljas först när barnet har fått en personbeteckning. Barnbidraget betalas från det att barnet tagits i vård.

Barnavårdsstöd

Adoptivföräldrar har rätt att ta ut vårdledighet och få stöd för hemvård av barn för den tid då de är vårdlediga. För adoptivföräldrar är hemvårdsstödet mer flexibelt än för andra föräldrar. Adoptivföräldrar kan få hemvårdsstöd även för ett barn som redan fyllt 3 år. Stödet betalas tills det har gått 2 år sedan föräldrapenningen började betalas ut eller tills barnet börjar skolan.

Stöd för privat vård av barn kan betalas till adoptivfamiljer där ett barn under skolåldern vårdas av en vårdare som familjen anställt eller av en privat dagvårdsproducent. Adoptivföräldrar kan också beviljas flexibel vårdpenning för ett adoptivbarn som är under 3 år, om de arbetar högst 30 timmar per vecka.

En adoptivförälder kan också beviljas partiell vårdpenning för ett barn som går i årskurs 1 eller 2, om föräldern arbetar högst 30 timmar per vecka på grund av vård av barnet.

Underhållsstöd

Om du adopterar ett barn och inte har någon partner kan du få underhållsstöd från FPA.

Adoptioner i regnbågsfamiljer

Under Förmåner för regnbågsfamiljer kan du läsa om adoption utom och inom familjen i regnbågsfamiljer.