Sjukförsäkringsanvisningarna för apotek (SF-anvisningarna) har omarbetats och publiceras i oktober

Apoteksmeddelande 10/2021

Syftet med omarbetningen har varit att ge anvisningarna en bättre struktur och förbättra läsbarheten så att de betjänar apotekspersonalen bättre.  Omarbetningen inleddes i och med en enkät till apotekspersonalen som visade att de nuvarande SF-anvisningarna upplevdes som svårtolkade. SF-anvisningarna och webbsidorna för apotek har utvecklats i workshoppar tillsammans med apotekspersonal.

Målet har varit en text som är klarare och snabbare att ögna igenom. Vid struktureringen av innehållet har vi försökt beakta de olika skedena i kundbetjäningen på apoteken, och innehållet har delats upp i tydligare helheter: inledning av köp, registrering av köp och sändning av uppgifter om köp till FPA. Därtill ges exempel på tänkbara problemsituationer.

SF-anvisningarna har omformulerats, men det egentliga innehållet, dvs. anvisningarna om villkoren för erhållande av ersättning enligt sjukförsäkringslagen har inte ändrats. Vi har försökt precisera sådana punkter i anvisningarna som apoteken har ställt frågor om. Sådana punkter är t.ex.

  • Kundens rätt till ersättning > Preparatgrupper – ersättningsstatus > Ex tempore-läkemedelspreparat
  • Dosering, läkemedelsmängd och expeditionsintervall > Doseringsanvisning

Bilagorna 1–7 till SF-anvisningarna har tagits bort. Den enda bilagan till de omarbetade SF-anvisningarna har gjorts av del 2 i de nuvarande SF-anvisningarna (Redovisningsförfarande).

De omarbetade anvisningarna publiceras i oktober i det förnyade avsnittet Läkemedel och läkemedelsersättningar. Adressen är den bekanta www.fpa.fi/apotek. SF-anvisningarna finns också i fortsättningen både som webbsidor och som en pdf-fil.

De omarbetade SF-anvisningarna kan tas i bruk genast. Trots att de nya SF-anvisningarna publiceras finns också pdf-filen med den gamla utformningen kvar till slutet av år 2021 på de nya webbsidorna för apotek. Den gamla versionen av SF-anvisningarna uppdateras emellertid inte längre efter att den nya versionen publicerats.


Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen