Årssjälvrisk i realtid och expediering av läkemedel

Apoteksmeddelande 32/2019

Uppgifterna om de årssjälvriskbelopp som kunderna betalar förmedlas från och med början av 2020 i realtid till apoteken via FPA:s förfrågningstjänst. Uppgifterna om de initialsjälvrisker som kunderna betalat har förmedlats i realtid ända sedan initialsjälvrisken infördes.

Apotekssystemet beaktar från och med 1.1.2020 de uppgifter om betalda årssjälvriskbelopp som fås genom förfrågningstjänsten. Kunden får automatiskt tilläggsersättning för läkemedelsköp som gör att den årliga självrisken (takbeloppet) överskrids (gränsköp). Reformen eliminerar behovet av ett separat fullmaktsförfarande.

Det är särskilt viktigt att de gällande sjukförsäkringsanvisningarna för apotek följs för att självriskbeloppen ska bli rätta och hållas uppdaterade. I det här meddelandet förtydligas anvisningarna om hur apoteken ska gå till väga i situationer där bara en del av den läkemedelsmängd som kunden vill ha finns i lager hos apoteket.  

Hur fungerar realtidssystemet och vad förutsätter det av apoteket?

Då apoteket godkänner kundens läkemedelsköp och skickar uppgifterna om expedieringen till FPA uppdateras självriskbeloppet omedelbart i FPA:s system. Initialsjälvrisken och beloppet av årssjälvrisken finns därmed genast till alla apoteks förfogande inför beräkningen av ersättningen vid kundens följande läkemedelsköp. Kunden kan också själv i FPA:s e-tjänst följa beloppen av initialsjälvrisken och årssjälvrisken i realtid.

För säkerställande av att självriskbeloppen uppdateras i realtid ska apoteken från och med början av 2020 ägna särskild uppmärksamhet åt att FPA:s (och Receptcentrets) uppgifter om priserna och ersättningarna samt om antalet förpackningar som kunderna köpt alltid är uppdaterade.

Uppgifterna om kundernas initialsjälvrisk- och årssjälvriskbelopp uppdateras köp för köp i den ordningsföljd som uppgifterna från apoteken inkommer. Därför kan korrigeringar som görs i efterskott i inköp som ersatts redan tidigare beroende på situationen leda till att beräkningen av ersättningen gällande de följande inköpen ändras. Apoteken ska därför alltid försöka gå till väga så att det så sällan som möjligt uppstår situationer där inköp måste korrigeras i efterskott eller där korrigeringen fördröjs.

Delexpediering av läkemedel som berättigar till ersättning

Med delexpediering av ersatta läkemedel avses i det här sammanhanget situationer där kunden vid den första expedieringen får bara en del av den prissatta läkemedelsmängden på grund av att apoteket inte har hela läkemedelsmängden i lager. Sådan delexpediering är tillåten bara i fråga om läkemedel där kunden betalar en läkemedelsspecifik självrisk (högre specialersättning och tilläggsersättning, se sjukförsäkringsanvisningarna för apotek, punkterna 6.4 och 7.4.2). Då påverkar eventuella korrigeringar av antalet förpackningar som görs i efterskott i allmänhet inte kundens självrisk, om det inte är fråga om ett köp som inbegriper initialsjälvrisk. Korrigeringar i uppgifterna om antalet förpackningar leder emellertid alltid till ändringar i den redovisning som apoteket får av FPA.  Också i sådana situationer rekommenderas att kunden köper hela läkemedelsmängden först då alla förpackningar kan expedieras på apoteket. På det sättet undviker man arbetsdryga korrigeringar både på apoteket och hos FPA.

Tillvägagångssätt enligt sjukförsäkringsanvisningarna för apotek (se exemplen 1–3)

Enligt de gällande sjukförsäkringsanvisningarna för apotek får apoteket skicka uppgifter om inköpet till FPA bara gällande de läkemedelsförpackningar som de facto har lämnats ut till en kund och för vilka kunden (eller någon annan betalare) har betalat initialsjälvrisken (se sjukförsäkringsanvisningarna, punkt 11). Uppgifterna om inköpet ska skickas till FPA i realtid, inte i förväg och inte heller i efterskott.

Apoteken får inte skicka sådana uppgifter om inköp till FPA som inte stämmer överens med de förpackningar som har lämnats ut till kunden.

 • Det enda undantaget är de ovannämnda inköpen som inkluderar en läkemedelsspecifik självrisk (högre specialersättning och tilläggsersättning), varvid läkemedlen kan anses köpta på en och samma gång om apoteket har varit tvunget att separat beställa en del av den läkemedelssats som kunden behöver (se exempel 3b). Inte heller i dessa situationer får uppgifter om inköpet skickas till FPA om inte en enda förpackning har lämnats ut till kunden.

Exempel 1–3

Nedan presenteras olika tillvägagångssätt då apoteket inte har i lager den läkemedelsmängd som kunden vill.

Exempel: Doseringsanvisningen för ett läkemedel är 1 tablett 2 gånger per dygn. Kunden vill köpa en läkemedelsmängd för 3 månader, dvs. 2 x 100 tabletter.

1.    Apoteket har inte alls i lager det läkemedel som kunden vill ha

 • Om apoteket inte har läkemedlet i lager beställer apoteket läkemedlet åt kunden.
 • Uppgifterna om inköpet skickas (termen, beroende på apo-tekssystem: expedieras/godkänns/kvitteras) till FPA först då läkemedlen (2 x 100 tabletter) lämnas ut till kunden.
 • Kunden betalar självrisken då han eller hon får ut hela läke-medelsmängden.   

⇒Kundens självriskbelopp uppdateras i realtid.

2.    Apoteket har i lager bara en del av den läkemedelsmängd som kunden vill ha – kunden behöver inte läkemedlet genast

 • Om apoteket har bara 1 x 100 tabletter i lager, beställer apoteket den tilläggsmängd som kunden behöver (1 x 100 tabletter).
 • Uppgifterna om inköpet skickas (termen, beroende på apotekssystem: expedieras/godkänns/kvitteras) till FPA först då läkemedlen (2 x 100 tabletter) lämnas ut till kunden.
 • Kunden betalar självrisken då han eller hon får ut hela läke-medelsmängden.   

⇒Kundens självriskbelopp uppdateras i realtid.
⇒Korrigeringar i efterskott kan undvikas då självrisken tas ut hos kunden och uppgifterna om inköpet skickas till FPA först då alla läkemedelsförpackningar (högst 3 månaders läkemedelsmängd) lämnas ut till kunden på en och samma gång.

3.    Apoteket har i lager bara en del av den läkemedelsmängd som kunden vill ha – kunden behöver läkemedlet genast

 • Apoteket har bara 1 x 100 tabletter i lager, men kunden har inga tabletter kvar.

a)    Kunden får grundersättning eller lägre specialersättning för läkemedlet:

 • Apoteket prissätter 1 x 100 tabletter för kunden.
 • Uppgifterna om inköpet (1 x 100 tabletter) skickas (termen, beroende på apotekssystemet: expedie-ras/godkänns/kvitteras) till FPA.
 • Kunden betalar självrisken för 1 x 100 tabletter.
 • Kunden informeras om när han eller hon kan köpa följande läkemedelssats med ersättning.  

⇒Kundens självriskbelopp uppdateras i realtid.
⇒Korrigeringar efter inköpet kan undvikas.

b)    Kunden får högre specialersättning eller tilläggsersättning för läkemedlet

 • Apoteket kan prissätta 2 x 100 tabletter för kunden, om kunden vill ha läkemedelsmängden för 3 månader.
 • Uppgifterna om inköpet (2 x 100 tabletter) skickas (termen, beroende på apotekssystemet: expedieras/godkänns/kvitteras) till FPA.
 • Kunden får 1 x 100 tabletter.
 • Kunden betalar bara en (1) läkemedelsspecifik självrisk i enlighet med sjukförsäkringsanvisningarna för apotek (punkterna 6.4 och 7.4.2).
 • Obs! Förfarandet gäller inte preparat som omfattas av avvikande läkemedelsspecifik självrisk. Sådana expedieras enligt exemplen 2 eller 3a. Den avvikande läkemedelsspecifika självriskandelen tas ut enligt hur mycket läkemedel som lämnas ut på en gång (påbörjade behandlingsveckor).
 • Apoteket beställer den läkemedelsmängd som saknas och kommer överens med kunden om när den kan expedieras/tas ut (kundens kontaktinformation med tanke på eventuella ändringar).
 • Den läkemedelsmängd om beställs lämnas ut till kunden så fort som möjligt.

⇒Kundens självriskbelopp uppdateras i realtid.
⇒Förfarandet kan emellertid orsaka ett behov att göra korrigeringar i efterskott, om den andra läkemedelsförpackningen inte expedieras (t.ex. om det är problem med tillgången eller kunden inte  hämtar ut läkemedlet). Då meddelar apoteket kunden och FPA om saken och gör korrigeringen i Receptcentret.
Obs! Förfarandet ovan förutsätter att läkemedlet finns att tillgå i partiaffären. Förfarandet kan inte tilllämpas om det redan vid prissättningen är känt att det är problem med tillgången på läkemedlet).

Korrigering av uppgifterna om inköp

Om man uppdagar ett fel i uppgifterna om inköpet eller ett annat behov av att korrigera uppgifterna är det viktigt att detta görs utan dröjsmål.

Om felet kan korrigeras innan kunden gör sitt följande inköp är den självrisk som ligger till grund för beräkningen av ersättningen då korrekt. Ju fler inköp kunden har gjort efter att de felaktiga uppgifterna registrerades, desto mer komplicerat är det att korrigera felet i efterskott.

Det är möjligt för apoteken att själva korrigera eller radera uppgifter om ett inköp fram till kl. 01.00 dygnet efter inköpet. Efter den tidsgränsen kan apoteken inte själva korrigera uppgifterna, utan de måste först kontakta FPA (telefonservice för apoteken). FPA:s telefonservice tar emot samtal vardagar kl. 9–16.

FPA följer att realtidsuppgifterna om självriskbelopp är riktiga och uppdaterade.  Också kunderna kan vända sig till FPA med frågor om orsaken till ändringar i självriskbeloppen. Därför ber FPA apoteket ange orsaken till att uppgifterna om ett inköp korrigeras.

Då uppgifterna om ett inköp korrigeras hämtas alltid uppdaterade uppgifter genom förfrågningstjänsten.

FPA:s apoteksredovisningssystem och Receptcentret är separata system

FPA:s apoteksredovisningssystem och Receptcentret är separata system. Om apoteket korrigerar uppgifterna om en läkemedelsexpediering direkt i Receptcentret (utan att uppgifterna om det egentliga inköpstillfället korrigeras) måste de korrigerade uppgifterna om en läkemedelsexpediering med sjukförsäkringsersättning meddelas FPA separat (se sjukförsäkringsersättningarna för apotek punkt 11.1.1). I oklara fall kan apoteket kontrollera hos FPA (telefonservice för apoteken) att de uppgifter om inköpet som visas i apoteksredovisningssystemet är korrekta.

Sammandrag

 1. Apoteket får skicka uppgifterna om inköp till FPA bara gällande sådana läkemedelsförpackningar som de facto har lämnats ut till kunden.
  • Undantag: Kategorin högre specialersättning och tilläggsersättning. Se exempel 3b. Vid delexpediering måste man på apoteket först kontrollera att läkemedlet finns att få normalt i partiaffären och se till att kunden blir informerad när apoteket har fått in läkemedlet.
 2. Apoteken ska expediera ersättningsgilla läkemedel så att behoven att korrigera uppgifterna om inköpen i efterskott minimeras.
 3. Om man på apoteket upptäcker att uppgifterna om ett inköp behöver korrigeras görs korrigeringen utan dröjsmål för att felet inte ska upprepas vid kundens följande läkemedelsinköp.
 4. Uppdaterade uppgifter ska hämtas genom förfrågningstjänsten i samband med varje inköp.
 5. Apoteken ska veta hur det apotekssystem fungerar som de använder och känna till anvisningarna. Det är särskilt viktigt att vara på det klara med att självrisken vid ett läkemedelsinköp uppdateras i kundens uppgifter i FPA:s förfrågningstjänst omedelbart då uppgifterna om inköpet skickas till FPA.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen