Begränsning av försäljningen av paracetamol- och dexametasonpreparat

Apoteksmeddelande 15/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har 18.8.2020 begränsat försäljningen och utlämnandet till konsumtion av vissa preparat som innehåller paracetamol (pdf) eller dexametason (pdf). Besluten gäller fram till 15.1.2021.

Enligt besluten får läkemedelspreparat som innehåller paracetamol (ATC-kod N02BE01) eller dexametason (ATC-kod H02AB02) och som förutsätter ett recept säljas eller lämnas ut till konsumtion på en och samma gång högst med en mängd som motsvarar tre månaders användning.

Enligt besluten ska apoteken se till att tiden mellan expedieringarna följs upp

  • i fråga om samtliga paracetamolpreparat (ATC-kod N02BE01) som avses i beslutet och som expedieras samt kontrollera alla kundens recept som avser paracetamol (ATC-kod N02BE01) och tidigare expedieringar av dessa
  • i fråga om samtliga dexametasonpreparat (ATC-kod H02AB02) som avses i beslutet och som expedieras samt kontrollera alla kundens recept som avser dexametason (ATC-kod H02AB02) och tidigare expedieringar av dessa

med beaktande av Folkpensionsanstaltens anvisningar när det gäller expedieringen av läkemedel under coronaviruspandemin (Apoteksmeddelandena).

Under pandemin har FPA hittills gett anvisningar om expedieringsintervallen i apoteksmeddelandena 4/2020 och 8/2020. Enligt dem får apoteket expediera följande läkemedelssats med ersättning tidigast:

  • fyra veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar tre månaders behandling
  • tre veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar två månaders behandling
  • två veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar en månads eller kortare tids behandling.

Flextiderna ovan inkluderar en ”coronaflex” på en vecka. Då apoteken tilllämpar denna flextid anger apoteket ”corona” under tilläggsinformation om inköpet eller i receptet. För tillfället kan FPA:s ”coronaflex” tillämpas fram till 31.12.2020. FPA informerar separat om eventuella förändringar gällande giltighetstiden.

Då tidpunkten för expedieringen beräknas beaktas den mängd preparat som senast expedierades samt datumet för den senaste expedieringen oberoende av om preparatet expedierades med eller utan ersättning.

Enligt SHM:s beslut ska apoteket säkerställa kontinuiteten i kundens nödvändiga läkemedelsbehandling. Om läkemedelsanvändaren av vägande skäl är förhindrad att hämta ut ett läkemedel från apoteket så att det blir tre månaders mellanrum mellan expedieringarna, hen inte har tillgång till apotekens expedieringstjänster och hen har ett recept som kan expedieras för en längre tid än tre månader kan apoteket efter eget övervägande på kundens begäran avvika från den maximala inköpsmängden. Enligt SHM:s beslut ska apoteket anteckna avvikande expedieringar som tillläggsinformation vid uppgifterna för expedieringen.

I fråga om ovan nämnda situationer där det gäller att säkerställa kontinuiteten vid nödvändig läkemedelsbehandling lämnas läkemedlet ut utan ersättning. Apoteket hänvisar kunden till FPA för att söka ersättning. På FPA avgörs kundens ärende i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Dessutom får egenvårdsläkemedel som innehåller paracetamol (ATC-kod N02BE01) enligt SHM:s beslut säljas eller lämnas ut för konsumtion på en och samma gång högst med en mängd som motsvarar av Fimea fastställd läkemedelsmängd i största godkända egenvårdsförpackning, enligt läkemedelssubstans.


Ytterligare information: SHM:s meddelande och Fimeas meddelande

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen