Begränsning av försäljningen av salbutamolpreparat [GÄLLER EJ]

Apoteksmeddelande 7/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har 9.4.2020 begränsat försäljningen av vissa preparat som innehåller salbutamol. Beslutet gäller till 13.5.2020.

Enligt beslutet får apoteken i fråga om salbutamolpreparat som har ATC-koden R03AC02 (se tabellen) på en och samma gång expediera högst en mängd som motsvarar en månads (30 dygns) behandling. Om den minsta förpackningsstorlek som finns att tillgå i landet emellertid motsvarar en behandlingstid som är längre än 30 dygn, kan läkemedelsförpackningen expedieras.

Begränsningen av försäljningen gäller alla köp av salbutamolpreparaten i fråga, oavsett om läkemedlet expedieras med eller utan ersättning. Läkemedelsersättning enligt sjukförsäkringslagen kan betalas bara till den del som det är tillåtet att expediera preparaten.  

Uppföljning av expedieringsintervall

Uppföljningen av expedieringsintervall gäller alla salbutamolpreparat som omfattas av begränsningen och expedieringen av preparaten, ovsett om läkemedlet expedieras med eller utan ersättning. Då läkemedelspreparaten expedieras ska apoteket kontrollera alla kundens recept som innehåller salbutamol (ATC-kod R03AC02) och de föregående expedieringarna av dessa.

Apoteket får expediera följande läkemedelssats av salbutamol som omfattas av begränsningen tidigast

1) fyra veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar tre månaders behandling

2) tre veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar två månaders behandling

3) två veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar en månads eller kortare tids behandling.

Flextiderna ovan inkluderar en ”coronaflex” på en vecka. Då apoteken tillämpar denna anger apoteket ”corona” under tilläggsinformation om inköpet eller receptet.

Då tidpunkten för expedieringen beräknas beaktas den mängd preparat som senast expedierades samt datumet för den senaste expedieringen oberoende av om preparatet expedierades med eller utan ersättning. I de rådande undantagsförhållandena är uppföljningen av expedieringsintervall inte enbart receptspecifik. Om en kund försöker göra ett köp för tidigt kan salbutamolpreparatet inte enligt SHM:s föreskrift expedieras ens utan ersättning.

Undantag: Om kunden samtidigt har olika salbutamolpreparat i bruk parallellt, kan apoteket, med beaktande av de ovan angivna bestämmelserna om expedieringsintervall expediera en mängd som motsvarar en månads behandling av båda preparaten.

Exempel: En kund har recept på 1 dos inhalationsspray på morgonen och 2 doser inhalationspulver 1–2 gånger per dag vid behov. Om det av receptet framgår att kunden använder båda preparaten regelbundet, kan apoteket expediera en mängd av båda preparaten som motsvarar en månads behandling.

Med stöd av SHM:s beslut ska apoteket, oavsett bestämmelserna om expedieringsintervall, säkerställa kontinuiteten i kundens nödvändiga läkemedelsbehandling. I en sådan situation expedieras läkemedlet enligt vedertagen praxis utan ersättning.

Avvikande läkemedelsspecifik självriskandel

Om en kund har rätt till tilläggsersättning för läkemedel, tas en avvikande läkemedelsspecifik självriskandel ut hos kunden för salbutamolpreparat som omfattas av begränsningen. Den avvikande läkemedelsspecifika självrisken tas ut i samband med expedieringen av varje läkemedelssats och för varje påbörjad behandlingsvecka. Behandlingstidens längd (antalet behandlingsveckor) beräknas utifrån receptet och doseringsanvisningen.

Exempel: En kund köper ett salbutamolpreparat som omfattas av begränsningen med tilläggsersättning. Doseringsanvisningen är 1 dos högst 4 gånger om dagen. Apoteket kan expediera två förpackningar med 60 doser. Den här läkemedelsmängden räcker för 30 dygn, så en avvikande läkemedelsspecifik självrisk tas ut hos kunden för 5 behandlingsveckor (30 dygn : 7 dygn = 5).

Sammandrag:

  1. Expediera i fråga om salbutamolpreparat (ATC-kod R03AC02) som omfattas av begränsningen på en och samma gång bara en läkemedelsmängd som motsvarar en månads (30 dygns) behandling – oavsett om du expedierar läkemedlet med eller utan ersättning.
  2. Kontrollera i kundens alla recept på salbutamolpreparat som omfattas av begränsningen de läkemedelsmängder som expedierats och de föregående datumen för expediering. Vid uppföljningen av expedieringsintervall beaktas undantagsvis expedieringen av alla kundens salbutamolpreparat som omfattas av begränsningen.
  3. Expediera följande sats av salbutamolpreparat med normal flextid. Tillämpa vid behov ”coronaflex” och ange ”corona” som tilläggsinformation till FPA.
  4. Om kunden har rätt till tilläggsersättning ska du ta ut en avvikande läkemedelsspecifik självrisk för ett salbutamolpreparat som omfattas av begränsningen.
  5. Närmare information finns i SHM:s meddelande, i Fimeas meddelande och i detta apoteksmeddelande.

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

 

Tabell. Salbutamolpreparat som omfattas av SHM:s begränsning (ATC-kod R03AC02).
(Uppgifterna ur FPA:s söktjänst för läkemedel 9.4.2020)
Obs.: Du kan flytta tabellen i sidled

Namn Vnr Styrka Läkemedelsform Förpackning Läkemedelsföretag
AIROMIR 125587 0,1 mg/dos inhalationsspray,suspension Inhalator 200 doser TEVA SWEDEN
AIROMIR AUTOHALER 393287 0,1 mg/dos inhalationsspray,suspension 200 doser TEVA SWEDEN
BUVENTOL EASYHALER 106104 100 mikrog / dos, fodral inhalationspulver 200 doser ORION OYJ
BUVENTOL EASYHALER 106120 100 mikrog / dos inhalationspulver 200 doser ORION OYJ
BUVENTOL EASYHALER 106070 200 mikrog / dos, fodral inhalationspulver 200 doser ORION OYJ
BUVENTOL EASYHALER 106088 200 mikrog / dos inhalationspulver 200 doser ORION OYJ
BUVENTOL EASYHALER 417463 200 mikrog / dos, fodral inhalationspulver 60 doser ORION OYJ
BUVENTOL EASYHALER 490437 200 mikrog / dos inhalationspulver 60 doser ORION OYJ
VENTOLINE 085407 1 mg/ml lösning för nebulisator 20 x 2,5 ml endosbehållare GLAXOSMITHKLINE
VENTOLINE 476580 2 mg/ml lösning för nebulisator 20 x 2,5 ml endosbehållare GLAXOSMITHKLINE
VENTOLINE 059378 5 mg/ml lösning för nebulisator 20 ml GLAXOSMITHKLINE
VENTOLINE DISKUS 124347 200 mikrog / dos inhalationspulver,avdelad dos 60 doser folieband GLAXOSMITHKLINE
VENTOLINE EVOHALER 002296,
utgående preparat
0,1 mg/dos, babyhaler inhalationsspray,suspension 200 doser GLAXOSMITHKLINE
VENTOLINE EVOHALER 479543 0,1 mg/dos inhalationsspray,suspension 200 doser GLAXOSMITHKLINE
VENTOLINE EVOHALER 479568,
utgående preparat
0,1 mg/dos volumatic inhalationsspray,suspension 200 doser

GLAXOSMITHKLINE

 

I fråga om coronaviruspandemin har FPA också gett följande apoteksmeddelanden: