Problem med tillgången på letrozolpreparat och läkemedelsersättningar

Apoteksmeddelande 27/2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har informerat om att läkemedlet letrozol mot bröstcancer är begränsat tillgängligt. Enligt Fimeas pressmeddelande fortsätter störningen i tillgången uppskattningsvis till slutet av september.

I fråga om läkemedelsersättningar följs de vanliga principerna för ersättning, med beaktande av problemet med tillgången.

Utbyte av läkemedel

I situationer då det är problem med tillgången på ett läkemedel expedieras kunden det till minutförsäljningspriset förmånligaste utbytbara preparat som finns att tillgå. I apotekssystemet används ”koden för problem med tillgången” och då beräknas ersättningen utifrån priset på preparatet, även om det är högre än referenspriset.

Om det förekommer problem med tillgången på ett preparat som ska expedieras, ska apoteket kontrollera alla tillgängliga utbytbara preparat och deras olika förpackningsstorlekar. Apotekssystemet visar inte nödvändigtvis automatiskt alla utbytbara förpackningsstorlekar. Vilka läkemedelspreparat som är utbytbara kan kontrolleras i Fimeas  förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat (pdf).

Om exempelvis ett letrozolpreparat i förpackningsstorlekarna 28/30 tabletter eller 98/100 tabletter i referensprisgrupperna inte finns att tillgå, ska apoteket kontrollera tillgången på också andra förpackningsstorlekar (t.ex. 90 tabletter). Apoteket ska alltså expediera den förmånligaste förpackningsstorleken (läkemedelsmängden för 3 månader får dock inte överskridas). För FPA antecknas i fältet för närmare uppgifter det preparat som läkaren har ordinerat, t.ex. ”Femar”. I fältet för närmare uppgifter ska också antecknas att ingen förpackning på 30/100 tabletter i referensprisegruppen finns att tillgå.

Läkemedlet får inte bytas ut om läkaren antecknat förbud mot utbyte på receptet. I sådana fall måste man kontakta läkaren.

Förpackningsstorlekar som kan expedieras

Enligt sjukförsäkringsanvisningarna förutsätter utgivande av ersättning att läkemedelsmängden för 3 månader av ett preparat har inhandlats i kostnadsmässigt ändamålsenliga förpackningar. Detta innebär att man rekommenderar sådana förpackningsstorlekar där minutförsäljningspriset blir det förmånligaste. Med andra ord ska man undvika oekonomiska förpackningar.
 
Om exempelvis minutförsäljningspriset för 3x30 tabletter är förmånligare än 1x100 eller 1x90 tabletter, är det ändamålsenligt att expediera kunden 3x30 tabletter.

Prisrådgivning

Apoteken är skyldiga att ge information om priserna. Den som köper läkemedel ska informeras om priset på läkemedelspreparat och om andra omständigheter som inverkar på valet av läkemedelspreparat. Prisrådgivningen i fråga om läkemedel som expedieras mot recept ska omfatta information om det läkemedelspreparat som vid tidpunkten för expedieringen de facto är det billigaste. Om preparatet expedieras med grundersättning, kan prisskillnaden mellan preparaten vara av stor betydelse för kunden. Det är också skäl att berätta för kunden när han eller hon kan köpa läkemedlet med ersättning nästa gång.

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen