Att ansöka om dagpenning via inkomstregistret förutsätter att arbetsgivaren ger sitt samtycke till elektroniska beslut

FPA skickar beslut om dagpenningsansökningar som gjorts via inkomstregistret endast i elektronisk form. FPA kan emellertid skicka ett beslut elektroniskt endast om arbetsgivaren har gett sitt samtycke till det. Om samtycke saknas fördröjs handläggningen av ansökan. Arbetsgivaren ger sitt samtycke till att ta emot beslut i elektronisk form i e-tjänsten för arbetsgivare.

Arbetsgivaren kan ansöka om dagpenning från FPA genom en löneanmälan till inkomstregistret om löneprogrammet möjliggör detta. En del löneprogram skapar frånvarouppgifter och information om anställningsförhållandet i samband med löneanmälan så att FPA kan hämta de uppgifter som behövs för ansökan ur uppgifterna i anmälan.

Om arbetsgivaren lämnar in en ansökan via inkomstregistret skickar FPA beslutet i elektronisk form. Det går inte att posta beslutet eftersom det inte finns någon postadress i löneanmälan.

Om FPA inte kan skicka ett beslut elektroniskt blir handläggningen av ansökningar som inkommit via inkomstregistret fördröjd. Enligt lagen måste FPA få arbetsgivarens samtycke till att beslut får skickas i elektronisk form. Om arbetsgivaren inte har gett sitt samtycke ber FPA separat om samtycke av den kontaktperson som ansvarar för innehållet i anmälan som har skickats till inkomstregistret. Ett annat alternativ är att arbetsgivaren meddelar postadressen till FPA för att få beslutet skickat per post.

Samtycke ges i e-tjänsten för arbetsgivare

Arbetsgivaren ger sitt samtycke till att ta emot beslut i elektronisk form i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare. Samtycket kan ges av en Katso-huvudanvändare, en sekundär huvudanvändare, eller av en användare som arbetsgivaren har tilldelat Katso-behörigheten ”FPA Samtycke till elektroniska beslut".

När e-tjänsten för arbetsgivare övergår till identifiering på Suomi.fi 26.9.2020 kan var och en som har Suomi.fi-fullmakten ”Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande” ge ett samtycke.

Det är skäl att göra ansökningar via inkomstregistret först efter det att ett samtycke har getts.

Alla uppgifter i anslutning till lön som betalats för frånvarotid behövs i ansökan

Det är viktigt att arbetsgivaren vid ansökan om dagpenning via inkomstregistret uppger alla uppgifter i anslutning till lön för frånvarotid. De uppgifter som behövs är: orsaken till den avlönade frånvaron, yrke och yrkeskod, anställningsförhållandets längd, lönen under den period som ansökan gäller och grunden för löneutbetalningen.

Det är dessutom viktigt att ge uppgifter om huruvida utbetalningen av lön kommer att fortsätta efter den period som ansökan gäller. Om den anställdas arbetsoförmåga fortsätter efter att utbetalningen av lön upphört är det viktigt för FPA att veta fram till vilket datum löneutbetalningen kommer att fortsätta.

Vid ansökan om dagpenning via inkomstregistret ska arbetsgivaren uppge lönen för den period av avlönad frånvaro för vilken man ansöker om dagpenning med löneanmälan i fråga. Samma frånvaroperiod med lön kan förekomma i flera anmälningar men arbetsgivaren ska ange typen av betalningsuppgift endast en gång i en av anmälningarna.

Läs mer: