Familjeledighetsreformen framskrider – remissvaren beaktas vid den fortsatta beredningen

Remissbehandlingen av utkastet till regeringens proposition om familjeledighetsreformen är avslutad. Social- och hälsovårdsministeriet fick rikligt med respons på propositionsutkastet. Utifrån remissvaren görs förbättringar i propositionen.

Den regeringsproposition om familjeledighetsreformen som är under beredning vid social- och hälsovårdsministeriet var ute på remiss fram till början av april. Remissvaren visar att merparten av remissinstanserna förhåller sig positivt till reformen och utkastet till regeringsproposition. Utifrån remissvaren görs ändå sådana ändringar i propositionen som har en betydande inverkan för enskilda familjer och barn. Ändringarna görs innan propositionen överlämnas till riksdagen för beslut.

Remissförfarandet utgör en del av lagändringsprocessen. Syftet med förfarandet är att säkerställa att lagstiftningen är klar och entydig och att alla behandlas jämlikt.

FPA har aktivt medverkat i den arbetsgrupp som berett reformen. Utöver det utvecklar FPA sin e-tjänst i fråga om föräldradagpenningarna så att den uppfyller moderna tekniska krav, och förbereder sig inför reformen också vad gäller rådgivningen till kunderna.

Förbättringar i propositionsutkastet

Förbättringar i regeringens ursprungliga proposition görs på nedanstående punkter. Målen och modellen för familjeledighetsreformen ändras inte.

Partiell föräldrapenning och partiell föräldraledighet

En dag med partiell föräldrapenning förbrukar en halv dag av föräldrapenningskvoten. Med andra ord motsvarar två dagar med partiell dagpenning en dag med full föräldrapenning. För närvarande förbrukar en dag med partiell föräldrapenning en hel dag av föräldrapenningskvoten.  

Familjer med bara en förälder

Möjligheten att överlåta föräldrapenningsdagar förbättras för föräldern i en familj med bara en förälder. När ett barn har endast en förälder som är berättigad till föräldrapenning kan föräldern av sin egen föräldrapenningskvot på 320 dagar överlåta sammanlagt 126 föräldrapenningsdagar (2 x 63 dagar) till exempelvis sin partner.

Flerlingsfamiljer

För föräldrarna i en flerlingsfamilj utökas antalet föräldrapenningsdagar som får tas ut samtidigt så att föräldrarna för samma tid utöver för 18 dagpenningsdagar kan få föräldrapenning för 90 dagpenningsdagar för det andra barnet och för varje därpå följande barn. Det innebär att föräldrar till tvillingar får föräldrapenning för 108 dagpenningsdagar (18 + 90 dagar), föräldrar till trillingar för 198 dagpenningsdagar (18 + 90 + 90) och så vidare.

Antalet föräldrapenningsdagar i flerlingsfamiljer utökas dessutom så att föräldrapenning betalas för 84 föräldradagpenningsdagar för det andra barnet och för varje därpå följande barn. Med andra ord får föräldrar till tvillingar föräldrapenning för sammanlagt 404 dagpenningsdagar (320 + 84 dagar), föräldrar till trillingar för 488 dagpenningsdagar (320 + 84 + 84) och så vidare.

Situationer där ett barn dött

Om ett barn är dödfött eller dör före det fyllt två år betalas föräldrapenning för 24 vardagar efter barnets död eller för högst så många dagar som det återstår föräldrapenningsdagar. Ändringen medför att antalet dagar för vilka föräldradagpenning betalas ut ökar.

Då ett barn är dödfött eller dör något senare, fortsätter graviditets- och föräldrapenningsperioden för den förälder som fött barnet utan avbrott i 105 vardagar. Det här betyder att situationen inte försämras för kvinnor som varit gravida, medan situationen förbättras för andra föräldrar vars barn har dött.

Utkastet till regeringens proposition om familjeledighetsreformen lämnas härnäst till rådet för bedömning av lagstiftningen och därefter till riksdagen för behandling. Familjeledighetsreformen avses träda i kraft 1.8.2022.

Sammanfattning av de ändringar som familjeledighetsreformen innebär

Läs mer