Från 26.9.2020 behöver utländska medborgare applikationen Finnish Authenticator och Suomi.fi-fullmakter för att kunna sköta FPA-ärenden i egenskap av arbetsgivare

Från 26.9.2020 behöver utländska medborgare som ansöker om dagpenningar från FPA för något företag applikationen Finnish Authenticator och Suomi.fi-fullmakter från det företag personen företräder för att kunna använda FPA:s e-tjänst för arbetsgivare.

Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten i e-tjänsten för arbetsgivare 26.9.2020. För utländska användare upphör Katso-koden och Katso-behörigheterna att fungera 26.9.2020. För övriga användare fungerar Katso-behörigheterna ännu till slutet av året, då Katso-tjänsten slutgiltigt tas ur bruk.

Om en utländsk användare av e-tjänsten för arbetsgivare inte hinner få identifieringsverktyget Finnish Authenticator och Suomi.fi-fullmakter före 26.9.2020 bör personen skicka alla aktuella ansökningar och meddelanden till FPA via e-tjänsten före det.

Identifiering i e-tjänsten för arbetsgivare

Verktyg för stark autentisering i Suomi.fi-tjänsten är nätbankskoder, mobil-ID och certifikatkort. Varje organisation avgör själv vilket identifieringsverktyg användarna av e-tjänsten använder.

Från 26.9.2020 identifierar sig utländska användare i e-tjänsten för arbetsgivare med applikationen Finnish Authenticator. Den som använder applikationen ska registrera åt sig en identifierare för utländska användare (UID) som motsvarar en finsk personbeteckning och styrka sin identitet via applikationen. I samband med identifieringen ombes användaren ge användarnamn, lösenord och applikationens PIN-kod.

Att ge fullmakter åt utländska användare

Utländska användare kan få Suomi.fi-fullmakter antingen direkt av den finska arbetsgivaren eller via en annan organisation i form av en representationsfullmakt. Fullmakter ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

För att en utländsk person ska kunna befullmäktigas att använda FPA:s e-tjänst måste personen ha registrerat åt sig en identifierare för utländska användare (UID) i identifieringstjänsten Finnish Authenticator och personen ska styrka sin identitet via applikationen Finnish Authenticator.

Finska företag kan ge utländska medborgare fullmakter som självbetjäning i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Utländska organisationer behöver däremot använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi för att kunna ge fullmakter om organisationen ansöker om rätt att ge fullmakter för namngivna personer. Fullmaktsrätten registreras av en tjänsteman. Personer som fått rätt att ge fullmakt ger fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter till personer eller organisationer som använder e-tjänsten.

Läs mer