FPA ersätter arbetsgivarna för kostnaderna för coronavaccinationer

FPA betalar ersättning till arbetsgivarna för kostnaderna för coronavaccinationer som getts inom företagshälsovården från 27.3.2021. Ersättningen är 10 euro per vaccinationsåtgärd.

Riksdagen har antagit en temporär lag enligt vilken FPA betalar ersättning för de kostnader som coronavaccinationer medför. Ersättningar betalas ut för tiden 27.2021–31.12.2021. För vaccinpreparaten betalas ingen ersättning, eftersom preparaten är avgiftsfria för serviceproducenten.

De praktiska vaccinationsarrangemangen samordnas av sjukvårdsdistrikten. Kommunerna ansvarar för att ordna vaccinationerna inom sitt område. Kommunerna kan sköta vaccinationerna i samarbete med privata serviceproducenter inom företagshälsovården.

Syftet med den temporära lagen är att göra det lättare för arbetsgivarna att erbjuda sina anställda coronavaccinationer via företagshälsovården. Då kommer kommunen, arbetsgivaren och företagshälsovården tillsammans överens om vaccinationen av de anställda men kommunen köper alltså inte vaccinationen av företagshälsovården som köpt tjänst.

Företagshälsovården följer den nationella vaccinationsordningen.

Arbetsgivaren kan få ersättning på två olika sätt

Om arbetsgivaren betalar vaccinationen kan ersättning betalas från sjukvårdsförsäkringen. Arbetsgivaren kan få direktersättning för kostnaderna om serviceproducenten har ett avtal om direktersättning med FPA.

Ersättning som betalas från sjukvårdsförsäkringen är ett alternativ till ersättning för företagshälsovård. Arbetsgivaren kan välja om ersättningarna betalas som ersättningar från sjukvårdsförsäkringen eller som ersättningar för företagshälsovård.

Ersättning som betalas från sjukvårdsförsäkringen inverkar inte på de ersättningar som betalas till arbetsgivaren för ordnande av företagshälsovård eller på maximibeloppet av dessa ersättningar. Arbetsgivaren ska se till att de kostnader som ersätts från sjukvårdsförsäkringen i bokföringen hålls separat från kostnaderna för ordnande av företagshälsovård, så att man inte ansöker om ersättning två gånger.

Staten betalar kostnaderna för vaccinationsersättningarna.