Internationellt informationsutbyte inom den sociala tryggheten sker i allt större utsträckning elektroniskt

Över 70 finländska socialförsäkringsinrättningar använder EU-ländernas system för elektroniskt utbyte av information EESSI. Digitaliseringen av informationsutbytet säkerställer smidigare samarbete i internationella förmånsärenden.

Det elektroniska utbytet av information har inletts stegvis hos både FPA och övriga socialförsäkringsinrättningar i Finland. En allt större andel av informationen överförs elektroniskt mellan olika länder sedan 7.12.

I Finland utvidgades det elektroniska utbytet av information i december 2020 till EU-pensionsansökningar, gränsöverskridande indrivningsärenden och information som är gemensam för olika socialförsäkringssektorer.

Informationsutbytet har inletts redan tidigare i fråga om sjukdom, arbetslöshetsförmåner, olycksfallssektorn, familjeförmåner samt i situationer då man fastställer enligt vilket lands lagstiftning en persons rätt till förmåner ska fastställas.  

Systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation, EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), är ett system för utbyte av information mellan socialförsäkringsinrättningarna i EU-länderna. Även Storbritannien, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz deltar i informationsutbytet.

FPA svarar för Finlands EESSI-kontaktpunkt. Information överförs mellan Finlands och de övriga ländernas socialförsäkringsinrättningar via kontaktpunkten. Förutom av FPA används EESSI av arbetslöshetskassorna, TE-tjänster, Sysselsättningsfonden, olycksfallsförsäkringsanstalterna samt Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna.

Läs mer