Katso-identifieringen upphör i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare 26.9.2020

E-tjänsten för arbetsgivare övergår till att använda stark autentisering 26.9.2020. Efter detta kan man inte längre logga in i tjänsten med Katso-koder.

Från och med 26.9.2020 loggar man in i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare med Suomi.fi-identifikation. För identifieringen behövs något av verktygen för stark autentisering, det vill säga bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Katso-tjänsten tas ur bruk i slutet av 2020. Eftersom Katso-tjänsten tas ur bruk helt och hållet behöver alla arbetstagare som använder e-tjänsten förutom verktyg för stark autentisering även Suomi.fi-fullmakter. Sammanslutningar och kommuner ska se till att de arbetstagare som använder FPA:s e-tjänster har Suomi.fi-fullmakter före 2021.

Verktyg för stark autentisering

Verktyg för stark autentisering när det gäller Suomi.fi är bankkoder, mobil-ID, certifikatkort och applikationen Finnish Authenticator.

Om en person som uträttar ärenden för en sammanslutning inte vill använda sina personliga bankkoder för identifiering kan han eller hon skaffa ett mobil-ID till SIM-kortet på sin arbetstelefon. Mer information om mobil-ID finns på mobiilivarmenne.fi.

Ett certifikatkort är antingen ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett organisationskort som innehåller ett organisationscertifikat. Identitetskort beviljas av polisen och organisationskort av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Läs mer om certifikatkort på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Applikationen Finnish Authenticator används när en utländsk person ska identifiera sig. Den som använder applikationen ska åt sig själv registrera en identifierare för utländska användare (UID) som motsvarar en finsk personbeteckning och styrka sin identitet via applikationen. I samband med identifieringen ombes användaren ge ett användar-ID, lösenord och en PIN-kod för programmet. Läs mer om applikationen Finnish Authenticator på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Hur får man Suomi.fi-fullmakter?

De flesta arbetsgivarorganisationer kan ge de fullmakter som behövs för FPA:s e-tjänst för arbetsgivare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Organisationer och sammanslutningar, som inte har uppgifter om namntecknare i offentliga register, kan inte ge fullmakter till sina arbetsgivare direkt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. De här sammanslutningarna måste registrera sina fullmaktsrätter med en fullmaktsansökan. Sammanslutningar som måste göra en fullmaktsansökan är till exempel kommuner, statliga ämbetsverk, församlingar, stiftelser, föreningar med flera namntecknare och utländska företag.

Det finns detaljerade anvisningar om hur man ansöker om fullmakter. Genom att följa dem noga kan man undvika tilläggsutredningar som är tidskrävande. Information om ansökan av fullmakter finns i ett meddelande från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Anvisningar för hur man ansöker om fullmaktsrätter finns på webbplatsen för tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

När behöver man senast Suomi.fi-fullmakterna?

Personer som använder e-tjänsten för arbetsgivare och som inte har en finsk personbeteckning behöver Suomi.fi-fullmakter från och med 26.9.2020.

Alla som använder e-tjänsten behöver Suomi.fi-fullmakter senast 2021 eftersom de fullmakter som getts i Katso-tjänsten då slutar fungera. Till nya arbetstagare lönar det sig redan nu att ge Suomi.fi-fullmakter.

Det lönar sig för alla organisationer att börja ge fullmakterna så snart som möjligt, så att fullmakterna är i kraft före början av 2021.

Vilka fullmakter behöver man för att kunna använda e-tjänsten för arbetsgivare?

I e-tjänsten för arbetsgivare används följande fullmakter:

Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande
Granska uppgifter om förmånsutbetalning i anslutning till anställningsförhållande
Granska förmånsbeslut i anslutning till anställningsförhållande
Meddela kontonummer för utbetalning av förmåner i samband med anställningsförhållande
Granska användningslogguppgifter om arbetsgivarens förmåner.

Mer information om fullmakterna finns på FPA:s webbplats.

Läs mer