Ändringar i förmåner för arbetsgivare och företagare 2019

Den viktigaste förändringen för FPA:s arbetsgivarkunder år 2019 är att inkomstregistret tas i bruk. Det kräver till en början att man vänjer sig vid de nya systemen och förfarandena och sätten att sköta ärenden. Arbetsgivarna drar mest nytta av inkomstregistret från början av 2020, då FPA får färskare uppgifter än för närvarande som underlag för dagpenningsförmånerna.

Andra förändringar som påverkar arbetsgivarna är att vissa föräldradagpenningperioder förlängs, frysningen av maximinivån på företagshälsovårdsersättningar och ändringar i sociala tryggheten i internationella situationer. Sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare sjunker år 2019.

Mångsidigare e-tjänster för arbetsgivare

Alla arbetsgivare ska från och med början av 2019 anmäla utbetalda löner till inkomstregistret. FPA önskar att arbetsgivarna samtidigt meddelar kompletterande uppgifter om anställningsförhållanden, frånvaro och inkomstslag. Om FPA får de kompletterande uppgifterna ur registret behövs det mindre tilläggsutredningar och det blir enklare att sköta ärenden hos FPA.

FPA börjar utnyttja inkomstregistret efter hand som registret innehåller tillräckligt med information för handläggning av olika förmåner. I fråga om fastställande av sjukdagpenning, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenning märks den verkliga nyttan av inkomstregistret först från och med början av 2020. Då innehåller registret löneuppgifter för ett helt år och lagen som ändrar fastställandet av dagpenningarna ska vara i kraft. Regeringens proposition med förslag till denna lagändring har lämnats till riksdagen.

Redan i januari 2019 erbjuder inkomstregistret ändå FPA:s arbetsgivarkunder en ny kanal, vid sidan av de nuvarande, för att sköta ärenden. Om arbetsgivarens lönesystem tillåter det kan arbetsgivare då de anmäler löneuppgifter till inkomstregistret samtidigt ansöka om dagpenningar och familjeledighetsersättning hos FPA.

För att kunna göra ansökan via inkomstregistret måste arbetsgivaren ha gett sitt samtycke till att ta emot elektroniska beslut från FPA varefter besluten inte längre skickas per post. Samtycket kan ges från och med den 12 januari i FPA:s e-tjänst för arbetsgivarnas dagpenningsärenden. Begäran om tilläggsutredning och andra brev skickar FPA fortsättningsvis per post.

FPA ordnade tisdagen den 8 januari ett webbseminarium om dessa aktuella ändringar i dagpenningsärenden för arbetsgivare. Se videon från seminariet (på finska). Materialet finns här på finska och publiceras senare på svenska.

Katso-koden byts till Suomi.fi-identifiering

Arbetsgivarna loggar in på FPA:s e-tjänster med Katso-koder fram till slutet av 2019, eftersom FPA först då övergår till Suomi.fi-identifiering.

För löneanmälningar via inkomstregistret behöver arbetsgivarna ändå suomi.fi-behörigheter redan från och med början av år 2019.

SJUKFRÅNVARO, FAMILJELEDIGHETER OCH REHABILITERING

Ändringar gällande sjukdagpenning, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenning

En del av föräldradagpenningsperioderna förlängs från och med 1.4.2019. En annan lagändring,  som gäller grunderna för fastställande av sjukdagpenning, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenning, är avsedd att träda i kraft om ett år, dvs. 1.1.2020. Regeringen har överlämnade sin proposition om ändringen.  

I början av april 2019 förlängs faderskapspenningsperioden i flerlingsfamiljer, då fler än ett barn föds eller adopteras samtidigt. Exempelvis i tvillingfamiljer innebär det här 54 + 18 dagar.

Föräldrapenningsperioden för en adoptivförälder förlängs till 233 vardagar från det att barnet tagits i vård. Rätten till föräldrapenning utsträcks till alla föräldrar som adopterar ett barn under 18 år utom familjen.

En mamma som bor ensam med sitt barn och har hand om barnet ensam får rätt till motsvarande föräldradagpenningsdagar som faderskapspenningen (54 dagar för ett barn), om mamman är barnets enda vårdnadshavare och det inte finns någon annan person som har rätt till faderskapspenningsdagar. Med andra ord förlängs mammans föräldradagpenningsperiod.

Sjukförsäkringslagen ändras under våren också på så sätt att skötsel av förtroendeuppdrag i kommunen eller landskapet inte längre betraktas som förvärvsarbete. Enligt de nuvarande bestämmelserna betalas föräldradagpenningen med minimibelopp under tid med sådana uppdrag.

Regeringen överlämnade i början av december en proposition till riksdagen med förslag till ändring av grunderna för fastställande av sjukdagpenning (RP 296/2018 rd). Om ändringen förverkligas blir det från 1.1.2020 möjligt för FPA att i stället för beskattningsuppgifter eller uppgifter om lön för 6 månader använda de aktuellare uppgifterna i inkomstregistret som grund för beloppen av sjukdagpenning, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenning. Fram till dess fastställs dagpenningarna på samma sätt som tidigare.

FÖRERTAGSHÄLSOVÅRD

De maximala ersättningsbeloppen för företagshälsovård oförändrade år 2019

Maximibeloppen av ersättningarna för företagshälsovård har frysts på 2017 års nivå fram till 2021. Maximibeloppen justeras nästa gång först då. Den 1 januari 2020 görs ändringar i ersättningsklasserna. Ändringarna tillämpas på arbetsgivarna räkenskapsperioden 2020 och på företagare från början av 2021.

FPA ordnar ett webbinfo om de här lagändringarna torsdagen den 21 mars 2019. Seminariet går på finska.

Postningen av ansökningar om ersättning för företagshälsovård blir enklare

Hittills har det funnits flera postadresser för ansökningar om ersättning för företagshälsovård. Från 1.1.2019 ska både arbetsgivares och företagares ansökningar skickas till en och samma postadress. Adressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Arbetsgivare kan ansöka om kostnadsersättning för företagshälsovård också på nätet.

Producenter av företagshälsovård skickar, liksom tidigare, redovisningar gällande företagshälsovård för företagare direkt till handläggningsställena.

Telefonnumren för rådgivning gällande företagshälsovårdsersättning ändras inte.

INTERNATIONELLT ARBETE

Utsända arbetstagares försäkringslön till inkomstregistret

FPA kan använda en utsänd arbetstagares försäkringslön som grund för vissa förmåner. Arbetsgivaren ska därför anmäla också försäkringslönen till inkomstregistret från och med 1.1.2019.

Bosättningsbaserad social trygghet ändras på våren

Lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall träder i kraft 1.4.2018.  Innehållet är i stora drag följande:

Utsända arbetstagare jämställs i högst 5 år med en person som är bosatt i Finland.  FPA avgör rätten till bosättningsbaserade förmåner då en arbetstagare blir utsänd till något annat land än ett EU-/EES-land eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med (avtalsland).

FPA meddelar inte längre beslut om försäkringstillhörigheten. Arbetsgivaren ska emellertid meddela FPA om utlandsuppdraget, då arbetet äger rum någon annanstans än i ett EU-/EES-land eller ett avtalsland.  Arbetsgivaren gör anmälan på FPA:s blankett Y38Tr eller i E-tjänsten för arbetsgivare. Beslut som FPA meddelat före lagändringen gäller den tid som anges i beslutet.

För arbetstagare som kommer till Finland från utlandet gäller en ändring som innebär  att villkoret om arbetsbaserad social trygghet, dvs. den så kallade fyramånadersregeln, slopas. Det betyder att en arbetstagare, oberoende av arbetsförhållandets längd, får rätt till förmåner under tiden i arbete. Det enda villkoret är då att personens lönenivå är tillräcklig, dvs. minst 696,60 euro, vilket motsvarar minst arbetslöshetsskyddets grunddagpenning. Enligt den nya bestämmelsen om s.k. efterskydd, ger ett 6 månaders arbete i Finland ett efterskydd på 3 månader då arbetet upphör. Under den tiden bibehåller arbetstagaren sin rätt till förmåner.

FPA avgör de här ärendena enligt den gamla lagstiftningen fram till 31.3.2019.

SJUKFÖRSÄKRINGS- OCH SOCIALSKYDDSAVGIFTER

Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift sjunker, företagarnas dagpenningspremie stiger

Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift utgör 0,77 % av de löner som betalas 2019 (0,86 % år 2018). Avgiften minskar därmed med 0,09 procentenheter.

År 2019 är dagpenningspremien för en löntagare som är försäkrad i Finland 1,54 % av lönen (1,53 % år 2018).  För LFöPL-företagare är dagpenningspremien likaså 1,54 % av arbetsinkomsten. Företagare med FöPL-försäkring betalar utöver dagpenningspremien en tilläggsfinansieringsandel som år 2019 stiger med 0,06 procentenheter till 0,23 procent (0,17 % år 2018). Detta beror på att självrisktiden för företagares sjukdagpenning i början av 2018 förkortades från tre dagar till en dag.

Om det sammanlagda beloppet av löneinkomsten och företagarens arbetsinkomst är under 14 282 euro, betalas ingen dagpenningspremie.

Löntagare och företagare betalar ingen sjukvårdspremie år 2019. Den sjukvårdspremie som tas ut av pensions- och förmånsinkomster stiger med 0,08 procentenheter år 2019 och är 1,61 % (1,53 % år 2018). Premien ingår i förskottsinnehållningen.

FÖRETAGARE

Bättre arbetslöshetsskydd för familjemedlem till företagare

Företagares familjemedlemmar har i fortsättningen rätt till arbetslöshetsförmåner på samma arbetskraftspolitiska villkor som löntagare. Ändringen gäller personer som arbetar i ett familjeföretag men inte har någon ägarandel eller bestämmanderätt i företaget. Därtill införs ett arbetsvillkor på 52 veckor för sådana personer. Då villkoret uppfylls har de rätt till arbetslöshetsdagpenning. Ändringarna träder i kraft 1.7.2019.

 

Ytterligare information