Arbetsgivare kan bidra till smidigare FPA-tjänster

Arbetsgivare kan själva bidra till att FPA-ärendena kan skötas smidigare bland annat genom att förbereda sig inför förändringar i tid och genom att vara aktiva.

Arbetsgivarna har önskat elektroniska beslut i stället för beslut i pappersform i dagpenningsärenden. Det här har varit möjligt sedan början av året, men tills vidare skickas bara omkring 7 % av besluten till arbetsgivare elektroniskt, eftersom de kräver arbetsgivarens samtycke.

När en arbetsgivare ger sitt samtycke till elektroniska beslut skickar FPA inte längre besluten per post, utan de kan läsas i e-tjänsten av dem som arbetsgivaren har beviljat rätt att ta del av besluten. Samtycket är ett måste om arbetsgivaren ansöker om dagpenningar via inkomstregistret.

Det skulle vara enklare att ansöka om sjukdagpenningar om hälso- och sjukvårdsenheterna förmedlade läkarintyg, läkarutlåtanden och  graviditetsintyg elektroniskt. I många datasystem har de ändringar som detta kräver redan gjorts, men de serviceproducenter som använder systemen har ännu inte tagit systemet i bruk. En arbetsgivare kan höra sig för hos sin producent av företagshälsovård om den har möjlighet att övergå till elektronisk förmedling av intyg. Elektroniska intyg skulle minska arbetsbördan hos arbetsgivaren, bokföringsbyrån, löntagaren och FPA.

Arbetsgivare kan fylla i ansökan om ersättning för kostnader för företagshälsovård också på nätet, och det går enklare om serviceproducenten först har fyllt i de basuppgifter om tjänsterna och kostnaderna som behövs för ansökan elektroniskt. År 2018 utnyttjade bara 12 % av de arbetsgivare som ansökte om ersättning för företagshälsovårdskostnader möjligheten att göra det elektroniskt.

FPA tar i bruk Suomi.fi-autentisering och fullmaktskoder för organisationer under senhösten 2019. Katso-tjänsten fungerar parallellt ännu någon tid, tills den upphör. . FPA informerar på webbplatsen när fullmaktskoderna kan sökas och beviljas i suomi.fi-tjänsten. Också det månatliga nyhetsbrevet Työnantajainfo, som har ett eget avsnitt på svenska, innehåller information om saken.

Läs mer