Arbetsplatsutredning krävs för företagshälsovårdsersättning


FPA ersätter arbetsgivare företagshälsovårdskostnader för räkenskapsperioden 2016 endast om det på arbetsplatsen har utförts en grundläggande arbetsplatsutredning. Utan den beviljas ersättningar inte.

Arbetsplatsutredningar utförs av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Arbetsgivare ska se till att en grundläggande utredning har utförts på arbetsplatsen senast under år 2016. För företagares del gäller att företagshälsovårdskostnader ersätts från början av år 2017 förutsatt att en arbetsplatsutredning är gjord.

FPA ger avslag på ersättningsansökningar om företagshälsovårdskostnader tills arbetsplatsutredningen har gjorts. En riktad arbetsplatsutredning räcker inte i sig.

Spara rapporten över arbetsplatsutredningen


Arbetsgivare och företagare ska se till att arbetsplatsutredningarna genomförs i enlighet med lagstiftningen om företagshälsovård och av varje arbetsplatsutredning ska det göras en särskild skriftlig rapport. När handlägger ersättningsansökningarna handläggs kan FPA begära att få arbetsplatsutredningsrapporten för påseende. Av arbetsgivare som har verksamhet på flera ställen kan FPA också begära en plan om i vilken tidtabell den grundläggande utredningen görs på olika verksamhetsställen.

FPA kan också begära rapporten för påseende när det för handläggningen av ersättningsansökan behöver utredas om genomförd verksamhet bygger på en behovsprövning som gjorts av en yrkesutbildade personer inom företagshälsovården

Företagshälsovården måste känna till arbetet, arbetsplatsen och förhållandena

Företagshälsovårdens verksamhet grundar sig på den grundläggande utredningen som ska vara tidsenlig. Utifrån den görs en verksamhetsplan för företagshälsovården upp.

En arbetsgivare ansvarar för sina arbetstagares säkerhet och hälsa i arbetet. För det här behövs samarbete med arbetstagarna och företagshälsovården.

Med hjälp av arbetsplatsutredningen bedömer man de hälsorisker, olägenheter, belastningsfaktorer och resurser som arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen innebär. Bedömningen fokuserar särskilt på vilken betydelse dessa faktorer har för hälsan och arbetsförmågan.

Yrkesutbildade personer inom företagshälsovården utför en grundläggande utredning på arbetsplatsen och gör utifrån den upp en skriftlig rapport. Rapporten innehåller en bedömning av hur arbetet inverkar på arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. I rapporten antecknas också åtgärdsförslag för utveckling av arbetsförhållandena.

Läs mer