Företagshälsovårdsersättningar omfattar sjukvård på distans

Sedan mars har FPA kunnat ersätta kostnader för företagshälsovårdens sjukvårds- och hälsovårdstjänster som ges på distans (ersättningsgrupp II). 

Än så länge ersätts dock inte förebyggande företagshälsovård på distans (ersättningsklass I).
FPA kan utarbeta nya riktlinjer för förebyggande företagshälsovård när social- och hälsovårdsministeriets delegation för företagshälsovård har slagit definierat hurdana distanstjänster som i enlighet med god företagshälsovårdspraxis kan godkännas som förebyggande företagshälsovård.

FPA kan ersätta kostnader för sjukvårds- och hälsovårdstjänster  på distans (EK II) när de uppfyller de villkor som slagits fast av social- och hälsovårdsministeriet samt tillstånds- och tillsynsverket Valvira. Läkarmottagningar som sker på distans via videoförbindelse kan ersättas. Då ska också de övriga villkoren för ersättning för företagshälsovård uppfyllas på motsvarande sätt som när det gäller traditionella mottagningsbesök.

Yrkesutbildade personer som producerar företagshälsovårdstjänster ska noggrant bedöma vilka sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster som är lämpliga att erbjudas via distansförbindelse. Kunder som så önskar ska ges möjlighet att komma till en traditionell mottagning.

Chat kan jämföras med rådgivning per telefon

Företagshälsovårdens sjukvårds och hälsovårdstjänster hör till ersättningsklass II.

Sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården som är ersättningsgill också på distans (EK II) På tjänster som är ersättningsgilla också när de tillhandahålls på distans tillämpas sjukförsäkringslagen och FPA:s anvisningar och grunder för ersättande av sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster inom företagshälsovården.

I sjukvårdsersättningarna jämställs chat-tjänster med vårdanvisningar som ges per telefon eller post. Ett villkor för ersättning är att patienten redan har ett vårdförhållande med läkaren eller företagshälsovårdaren som erbjuder chat-tjänsten. Samma anvisningar kan tillämpas på företagshälsovårdsersättningar. Kostnader för chat-tjänster kan ersättas enligt ersättningsklass II om läkaren eller företagshälsovårdaren ger vårdföreskrifter via chatförbindelse till en patient som de har en vårdförbindelse med och föreskrifterna har samband med ett tidigare besök på mottagningen.

 I enlighet med tidigare riktlinjerna ersätts endast ett besök per dag  hos en och samma yrkesutbildade person eller sakkunnig inom företagshälsovården.

Egna koder för distanstjänster

FPA förutsätter att de som producerar företagshälsovårdstjänster  har egna koder och prislistor i sina datasystem så de på begäran kan göra upp en listning över åtgärder och kostnader. Serviceproducenten kan till tillämpliga delar utnyttja koder som gjorts upp för sjukvårdsförsäkringen. I företagshälsovårdsersättningarna  tillämpas dock inte taxasystemet.

FPA vid behov begära specifikationer för påseende av arbetsgivaren eller företagaren.

Ersättningsansökan

Arbetsgivare ansöker om ersättning för allt företagshälsovårdskostnader antingen i e-tjänsten för företagshälsovårdsersättningar eller på blankett SV 98a TTHr.

Företagshälsovårdsjänster som gäller distanstjänster i ersättningsklass II meddelas på samma sätt som traditionella mottagningsbesök. Även företagarnas sjukvårdsbesök inom företagshälsovården meddelas på samma sätt som traditionella mottagningsbesök.
 

Företagshälsovårdens serviceproducenter ska se till att arbetsgivarnas eller företagarnas ersättningsansökningar inte innehåller distansbesök från tiden före 1.3.2016.

Närmare information