Den som blir långvarigt arbetsoförmögen på grund av coronavirusinfektion (COVID-19) kan ansöka om sjukdagpenning hos FPA

Man kan inte få dagpenning vid smittsam sjukdom och sjukdagpenning samtidigt. När den karantän eller isolering som ligger till grund för dagpenningen vid smittsam sjukdom upphör, men personen är arbetsoförmögen på grund av sjukdom kan han eller hon ansöka om sjukdagpenning hos FPA.

Största delen av dem som insjuknat i coronavirusinfektion återhämtar sig efter en kort sjukdomstid. Hos en del kan symtomen och arbetsoförmågan emellertid bli långvariga.

Den infektion som coronaviruset orsakar kan vara symtomfri, ge lindriga symtom eller svåra symtom. Infektionen har klassificerats som en allmänfarlig smittsam sjukdom och för förhindrande av  smittspridning kan en person som exponerats för smitta förordnas i karantän och en person som insjuknat förordnas i isolering.

Dagpenning vid smittsam sjukdom är en ersättning för inkomstbortfall som betalas till en person som har förordnats i karantän eller isolering och som därför är tvungen att vara borta från arbetet. Man kan få dagpenning vid smittsam sjukdom endast om den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar har förordnat isolering eller karantän på grund av insjuknande eller exponering. Arbetsoförmåga är inte ett villkor.

Man kan inte få dagpenning vid smittsam sjukdom och sjukdagpenning samtidigt. När den isolering eller karantän som ligger till grund för dagpenningen vid smittsam sjukdom upphör men personen är arbetsoförmögen på grund av sjukdom kan han eller hon ansöka om sjukdagpenning för tryggande av sin försörjning. Detta kräver ett läkarintyg om arbetsoförmåga.

Sjukdagpenningen ersätter inkomstbortfall som beror på arbetsoförmåga som varar kortare tid än ett år. Den betalas efter självrisktiden för högst 300 vardagar. Om en person blir arbetsoförmögen medan han eller hon får dagpenning vid smittsam sjukdom börjar självrisktiden för sjukdagpenningen löpa redan under den tid då dagpenningen vid smittsam sjukdom betalas ut.

I vissa situationer hindrar sjukdomen personen bara från att sköta vissa arbetsuppgifter. Om företagsläkaren bedömer att personen kan sköta en del av sina arbetsuppgifter utan att äventyra sin hälsa är det möjligt att komma överens om återgång till arbetet på deltid. Ett sådant avtal är frivilligt och arbetsgivaren och arbetstagaren gör upp avtalet tillsammans. Partiell sjukdagpenning kan betalas för högst 120 vardagar.

Läs mer: