Ersättning för förebyggande distanstjänster inom företagshälsovården från och med 1.1.2017


Förebyggande distanstjänster inom företagshälsovården kan ersättas som företagshälsovårdskostnader från och med början av 2017. Arbetsplatsutredningarna ska också framöver göras i form av besök på arbetsplatserna.

Företagshälsovårdsersättning kan från och med 1.1.2017 betalas för förebyggande distanstjänster inom företagshälsovården (EK I). Ett undantag är besök på arbetsplatserna i anslutning till arbetsplatsutredning. I det fallet utgår man ifrån att utredningen görs i form av ett fysiskt besök på arbetsplatsen. Ersättning för företagshälsovård har sedan 1.3.2016 betalats för sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården (EK II) som getts i form av distanstjänster.

Villkor för ersättning

Ersättning för företagshälsovård kan betalas för förebyggande distanstjänster inom företagshälsovården om tjänsterna tillhandahålls i enlighet med den anvisning som utarbetats som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet,  Arbetshälsoinstitutet och FPA. Också de övriga villkoren för ersättning måste uppfyllas.

Företagshälsovårdsproducenten, arbetsgivaren och representanter för arbetstagarna ska skriftligen avtala om anordnande av distanstjänster. I handlingarna gällande företagshälsovården ska antecknas att kunden har gett sitt samtycke till distanstjänster. Samtycket kan ges endera muntligen eller skriftligen.

En yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården bedömer från fall till fall om det är förenligt med den praxis och de yrkesetiska principer som tillämpas inom företagshälsovården att tjänsten i fråga ges på distans. Kunder som så önskar ska alltid ges möjlighet att komma till en traditionell mottagning.

Egna koder för distanstjänsterna

Ett ytterligare villkor för ersättning är att uppgifter fås gällande distanstjänsterna (uppgifter om verksamheten och kostnaderna). För detta ändamål ska serviceproducenten ha egna koder för distanstjänsterna i sitt datasystem och på prislistan. FPA kan av arbetsgivaren eller företagaren begära en specifikation av distanstjänsterna då ersättningsansökningarna gällande företagshälsovård handläggs. En specifikation kan begäras också i samband med revision.

Hur man söker ersättning

Distanstjänsterna anges i ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader i samma punkter som uppgifterna om verksamheten och kostnaderna gällande andra motsvarande tjänster. Serviceproducenten ansvarar för att sådana kostnader för förebyggande distanstjänster inom företagshälsovården som uppkommit före 1.1.2017 inte anges i de arbetsgivar- och företagarspecifika ersättningsansökningarna.

Närmare information