För dagpenning vid smittsam sjukdom behövs anmälan om inkomstbortfall och om frånvarotid

För att kunna bevilja dagpenning vid smittsam sjukdom behöver FPA en anmälan från arbetsgivaren om arbetstagarens inkomstbortfall och om frånvarotiden. På vissa villkor kan dagpenning vid smittsam sjukdom gäller även betalas ifall av karantän utomlands.

Arbetsgivare måste anmäla arbetstagarens inkomstbortfall och frånvarotid till FPA oberoende om arbetsgivaren betalar lön för frånvaron eller inte.

Om en arbetstagare har förordnats att bli borta från arbetet till exempel på grund av coronavirus kan FPA betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfallet. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan betalas också om vårdnadshavaren till ett barn under 16 år är tvungen att bli borta från arbetet på grund av att barnet har förordnats att stanna hemma för undvikande av smittspridning.

Ingen självrisktid tillämpas på dagpenning vid smittsam sjukdom och det är fråga om en ersättning till fullt belopp för arbetstagares inkomstbortfall. Arbetstagarens dagpenning bestäms enligt den lön som hade betalats om han eller hon hade arbetat.

En arbetsgivare som betalar lön för den tid arbetstagaren är frånvarande från arbetet kan ansöka om dagpenningen hos FPA. Om arbetsgivaren dock ordnar arbete med samma lön för den tid arbetstagaren är borta från sitt arbete föreligger inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Detta gäller till exempel distansarbete. Om den lön som betalas för annat arbete är lägre betalas dagpenning vid smittsam sjukdom som motsvarar den förlorade inkomsten.

Ett villkor för att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna beviljas är att den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet har fattat beslut om frånvaro från arbetet eller om isolering eller karantän.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar betalas dagpenning inte om en person förordnas i karantän eller isolering utomlands. Dagpenning kan betalas till en person som inom EU-området har förordnats i isolering eller karantän. Ett intyg över karantänen eller isoleringen behövs. Intyget ska vara utfärdat av en läkare som har rätt att förordna sådana begränsningar i landet i fråga.

Tills vidare har FPA inte fått några ansökningar i anknytning till karantän.

Läs mer