Inkomstregistret medför förändringar i samband med ansökan om förmåner

Tack vare det nya inkomstregistret kommer det att bli lättare att ansöka om FPA-förmåner. Från och med 18.3 behövs till exempel inget lönekvitto när man ansöker om arbetslöshetsförmåner eller utkomststöd. Uppgifter om arbete måste ändå alltid uppges i ansökan.

I början av året togs det nationella inkomstregistret i bruk. Inkomstregistret innehåller uppgifter om löner som betalats ut från och med 1.1.2019.

FPA börjar stegvis använda sig av uppgifterna i inkomstregistret vid handläggningen av ansökningar. I vilket skede och i vilken utsträckning uppgifterna börjar användas varierar från förmån till förmån.

Till en början kommer det att bli enklare att ansöka om framför allt arbetslöshetsförmåner och utkomststöd. FPA ber inte längre sina kunder bifoga någon löneutredning till ansökan. På ansökningsblanketterna kommer det att stå att FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret.

Anvisningarna i e-tjänsten och på pappersblanketterna kommer att ändras från och med 18.3.

– Det lönar sig att lämna in sin ansökan via e-tjänsten alltid när det är möjligt, eftersom där finns tydliga anvisningar om vilka bilagor som behövs i ansökan, påminner Anne Neimala, förmånsdirektör vid FPA.

I sin förmånsansökan ska kunden dock även i fortsättningen uppge om han eller hon har varit i arbete. FPA kontrollerar lönebeloppet i inkomstregistret. Om det inte finns tillräckliga uppgifter om utbetald lön i inkomstregistret kontaktar FPA kunden och ber om ett lönekvitto.

Den som ansöker om arbetsmarknadsstöd uppger exempelvis i anmälan om arbetslöshetstid vilka dagar han eller hon har varit i arbete. Tiden i arbete ska alltid uppges, även om den utbetalda lönen understiger det skyddade belopp som tillämpas vid arbetslöshetsförmåner (300 euro/månad).

Också sådana inkomster som FPA inte får uppgifter om från inkomstregistret kan inverka på om en förmån beviljas. Sådana inkomster är till exempel kapitalinkomster (hyresinkomster, ränteinkomster, aktieutdelningar), företagsinkomster och inkomster som har tjänats in utomlands. I fråga om sådana inkomster ska kunderna även i fortsättningen lämna in de bilagor som behövs.

Arbetsgivarna ska anmäla löneuppgifterna till registret inom 5 kalenderdagar från löneutbetalningsdagen. Det finns ändå arbetsgivare som ännu inte har anmält några uppgifter. Det kan leda till att FPA till en början kan vara tvungen att be kunderna om sådana löneuppgifter som borde fås från inkomstregistret.

Kunderna kan också själva kontrollera om arbetsgivaren har anmält den utbetalda lönen till inkomstregistret (www.inkomstregistret.fi). Man loggar in i inkomstregistret med sina bankkoder.

Läs mer
www.fpa.fi/inkomstregistret