Katso-autentiseringen gäller i e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) och i tjänsten gällande betalningsyrkanden (eMava) fram till september

Ibruktagandet av stark autentisering i Kelmu och eMava flyttas fram på grund av problem som hänför sig till undantagsförhållandena. Nytt ibruktagningsdatum är 26.9.2020. Efter detta datum kan man inte längre logga in i dessa e-tjänster med Katso-koderna utan måste identifiera sig med verktyg för stark autentisering.

I de flesta av FPA:s e-tjänster loggar man redan in med Suomi.fi-identifikation där identifieringen sker med verktyg för stark autentisering. Verktyg för stark autentisering är bankkoder, mobil-ID och certifikatkort. I Kelmu och eMava ska man emellertid logga in med Katso-koder fram till 26.9. Detta innebär att fram till 26.9 måste sammanslutningar ge sina nya medarbetare fullmakter i Katso-tjänsten.  Dessutom ska alla medarbetare beviljas fullmakter i Suomi.fi-fullmakter när kommunerna kan börja använda denna tjänst. Det här blir möjligt i juni när tjänsten för assisterat fullmaktsgivande i Suomi.fi, det vill säga tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande, tas i bruk. Alla sammanslutningar och kommuner behöver Suomi.fi-fullmakter senast vid årsskiftet.

Skaffa verktyg för stark autentisering

Även om ändringen i autentiseringen för Kelmu och eMava flyttas fram till september måste alla sammanslutningar inleda processen för att skaffa verktyg för stark autentisering. Om man ännu inte har ett starkt identifieringsverktyg ska man skaffa det så att man också i fortsättningen kan använda FPA:s e-tjänster.

Om en person som uträttar ärenden för en sammanslutning inte vill använda sina egna bankkoder kan ett alternativ vara att skaffa ett mobil-ID till SIM-kortet på sin arbetstelefon. Läs mer om mobil-ID på mobiilivarmenne.fi.

Man kan också identifiera sig med certifikatkort i FPA:s e-tjänster. Ett certifikatkort är antingen ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett organisationskort som innehåller ett organisationscertifikat. Identitetskort beviljas av polisen och organisationskort av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Läs mer om certifikatkort på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Assisterat fullmaktsgivande i bruk i juni

Alla som använder fullmakter kan inte skapa elektroniska fullmakter som självbetjäning i Suomi.fi-fullmakter. Detta gäller till exempel kommuner, statliga ämbetsverk, församlingar, stiftelser, föreningar med flera namntecknare och utländska företag.

Tjänstemannafunktionen i Suomi.fi-fullmakter tas i bruk i juni. Med hjälp av dessa nya funktioner kan också ovan nämnda aktörer ansöka om rätt för namngivna ansvarspersoner att hantera fullmakter. Behörigheten som Katso-huvudanvändare i Katso-tjänsten ersätts av fullmaktsrätt. För sammanslutningar lönar det sig att redan på förhand förbereda sig inför övergången till assisterat fullmaktsgivande.

Företag eller sammanslutningar ansöker om fullmaktsrätt med ansökan om fullmakt

Kommuner och andra offentliga aktörer kan börja lämna in ansökningar om registrering av fullmaktsrätt från och med juni. Ansökan om registrering ska i första hand göras i tjänsten Suomi.fi. På webben går det snabbt att ansöka, och ansökan kommer genast fram. Ansökan kan också skickas per post. Fullmakten börjar gälla då en tjänsteman har registrerat den.

I ansökan specificerar sammanslutningen den befullmäktigade och uppgifterna om honom eller henne samt omfattningen av fullmakten. Ansökan undertecknas av fullmaktsgivaren själv eller dennes lagliga företrädare. Beroende på vem fullmaktsgivaren är påvisas rätten att underteckna genom ett eller flera dokument som fogas till ansökan.

Fullmakter för FPA:s olika e-tjänster

Läs mer