Lättare att ansöka om arbetslöshetsförmåner och utkomststöd tack vare inkomstregistret

Kunderna behöver inte längre lämna in lönekvitton när de ansöker om arbetslöshetsförmåner eller utkomststöd. FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. Uppgifter om arbete måste ändå alltid uppges i ansökan.

FPA ber inte längre sina kunder bifoga löneverifikat till ansökan om arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning eller utkomststöd. På ansökningsblanketterna står det nu att FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret.

FPA räknar med att den mängd bilagor som behövs vid handläggningen av ansökningar kommer att minska avsevärt tack vare inkomstregistret. Förra året handlade FPA 1,9 miljoner ansökningar om grundläggande utkomststöd. Cirka 10 % av ansökningarna innehöll uppgifter om löneinkomster. Inom arbetslöshetsskyddet avgjordes 1,3 miljoner ansökningar, av vilka 32 % innehöll uppgifter om löneinkomster. 

Kunden ska även i fortsättningen uppge i sin ansökan om han eller hon har varit i arbete. FPA kontrollerar lönebeloppet i inkomstregistret. Om det inte finns tillräckliga uppgifter om utbetald lön i inkomstregistret kontaktar FPA kunden och ber om exempelvis ett lönekvitto eller en utredning om de avdrag som gjorts på lönen.

Den som ansöker om arbetsmarknadsstöd ska exempelvis i anmälan om arbetslöshetstid uppge vilka dagar han eller hon har varit i arbete. Tiden i arbete ska alltid uppges, även om den utbetalda lönen understiger det skyddade belopp som tillämpas vid arbetslöshetsförmåner (300 euro/månad).

Arbetsgivarna ska anmäla löneuppgifterna till registret inom 5 kalenderdagar från löneutbetalningsdagen. Det finns ändå arbetsgivare som ännu inte har anmält några uppgifter. Det kan leda till att FPA till en början kan vara tvungen att be kunderna om sådana löneuppgifter som borde fås från inkomstregistret.

Kunderna kan också själva kontrollera om arbetsgivaren har anmält den utbetalda lönen till inkomstregistret genom att logga in med sina bankkoder på www.inkomstregistret.fi.

Också sådana inkomster som FPA inte får uppgifter om från inkomstregistret kan inverka på om en förmån beviljas. Sådana inkomster är till exempel kapitalinkomster (hyresinkomster, ränteinkomster, aktieutdelningar), företagsinkomster och inkomster som har tjänats in utomlands. I fråga om sådana inkomster ska kunderna även i fortsättningen lämna in de bilagor som behövs.

Följande ändring görs 1.4.2019

FPA börjar stegvis använda sig av uppgifterna i inkomstregistret vid handläggningen av ansökningar. Till en början slutar FPA begära lönekvitton av kunder som ansöker om utkomststöd eller arbetslöshetsförmåner. Lönekvitton behövs inte heller längre i samband med bl.a. ansökan om barnavårdsstöd och bostadsbidrag för pensionstagare.

Ändringar i ansökningsförfarandet görs följande gång 1.4. Efter det behöver man inte heller bifoga några lönekvitton till ansökan om allmänt bostadsbidrag. Ändringarna genomförs samtidigt i e-tjänsten och på pappersblanketterna.

Läs mer