Sjukvårdstjänster inom företagshälsovården kan ges på distans och ersättas från och med 1.3.2016

Ersättning för företagshälsovård kan från och med 1.3.2016 betalas för sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården (EK II) som getts i form av distanstjänster.

För förebyggande företagshälsovårdstjänster (EK I) som ges på distans betalas tills vidare ingen ersättning. FPA kan utarbeta riktlinjer för ersättandet av förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på distans när delegationen för företagshälsovård vid social- och hälsovårdsministeriet har slagit fast vad som ska ingå i den verksamhet enligt god företagshälsovårdspraxis som kan godkännas som distanstjänster. 

Ersättning för företagshälsovård kan betalas för sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster inom företagshälsovården (KL II) när de uppfyller de villkor som angavs av social- och hälsovårdsministeriet 28.10.2015 och av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 15.1.2016. Också de övriga villkoren för ersättning för företagshälsovård ska uppfyllas på motsvarande sätt som när det gäller traditionella mottagningsbesök.

Yrkesutbildade personer som producerar företagshälsovårdstjänster ska noggrant bedöma vilka sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster som är lämpliga att tillhandahålla via distansförbindelse. Kunder som så önskar ska ges möjlighet att komma till en traditionell mottagning.

Sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården som är ersättningsgill också på distans (EK II)

På tjänster som är ersättningsgilla också när de tillhandahålls på distans tillämpas sjukförsäkringslagen och FPA:s anvisningar och grunder för ersättande av sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster inom företagshälsovården.

Av sådana mottagningsbesök som under en och samma dag görs hos en och samma yrkesutbildade person eller sakkunnig inom företagshälsovården ersätts i enlighet med de tidigare riktlinjerna endast ett besök.

Koder för distanstjänsterna

FPA förutsätter att den som producerar företagshälsovårdstjänster skapar egna koder i sina datasystem och prislistor för de mottagningstjänster som ges på distans. Därigenom blir det möjligt att på begäran få en separat förteckning enligt resurs över dessa tjänster (verksamhetsuppgifter och kostnader). Serviceproducenten kan i tillämpliga delar utnyttja de koder som har skapats för sjukvårdsförsäkringen, men man måste beakta att något system med taxor inte tillämpas i samband med ersättandet av kostnader för företagshälsovård.  FPA kan vid behov be arbetsgivaren eller företagaren om att få se specifikationen i fråga i samband med handläggningen och kontrollen av ersättningar för företagshälsovård.

Hur man söker ersättning

Arbetsgivare ansöker om ersättning för alla företagshälsovårdskostnader i e-tjänsten eller med blankett SV 98a TTHr. Tjänster i ersättningsklass II som producerats på distans hänförs till samma punkter i ansökan som kostnaderna för traditionell mottagning. På motsvarande sätt anges en företagares sjukvårdsbesök på en distansmottagning för företagshälsovård i samma punkt i ersättningsansökan som traditionella mottagningsbesök.

Producenten av företagshälsovårdstjänster svarar för att inga kostnader för distansmottagning anges på de arbetsgivar- och företagarspecifika ansökningarna om ersättning när det gäller tjänster som tillhandahållits före 1.3.2016.

Information och anvisningar

Anvisningar om hur distanstjänster ersätts kommer också att införas i FPA:s förmånsanvisning om företagshälsovård. Se www.fpa.fi > Om FPA > Lagar och anvisningar > FPA:s förmånsanvisningar > Anvisningar om enskilda förmåner . Datasystemleverantörerna inom företagshälsovården kommer också att informeras om detta.

Närmare information              

FPA, resultatenheten för förmånstjänster:
Sakkunnigläkare Paula Melart, paula.melart(at)fpa.fi, tfn 020 63 43945
Planerare Marja Toivanen, marjah.toivanen(at)fpa.fi, tfn 020 63 43947
Planerare Nina Jaakkola, nina.jaakkola(at)fpa.fi, tfn 020 63 43797
Planerare Leila Koskela, leila.a.koskela(at)fpa.fi, tfn 020 63 43864