Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten: Snart går det att söka fullmaktsrätt för kommunen via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

Möjligheten att identifiera sig med Katso-koder i FPA:s e-tjänst upphör stegvis år 2020. I fortsättningen ska man identifiera sig med verktyg för stark autentisering, och FPA-ärenden ska skötas med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmaktsärenden. Suomi.fi-fullmakter kommer att utökas med s.k. assisterat fullmaktsgivande, som gör det möjligt för kommuner och andra sammanslutningar att ansöka om rätt för sina arbetstagare att hantera fullmakter.

Efterhand som Katso-identifiering inte längre kan användas i FPA:s e-tjänst måste man börja logga in med personliga verktyg för stark autentisering, d.v.s. med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Härnäst kommer det att gälla tjänsten för förfrågan om förmåner i Kelmu och tjänsten gällande betalningsyrkanden 16.5.2020. I slutet av det här meddelandet finns närmare information om olika verktyg för stark autentisering.

Behörigheten som Katso-huvudanvändare som hittills skapats via Katso-tjänsten kommer att ersättas med en fullmaktsrätt som ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. De ansvarspersoner som kommunerna utser kan från och med juni 2020 ansöka om fullmaktsrätt. De som har fått fullmaktsrätt kan ge Suomi.fi-fullmakter åt andra anställda i kommunen för skötsel av FPA-ärenden. Registreringen av fullmaktsrätten sker i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. För att kommunen ska kunna övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter är det nödvändigt att man ansöker om fullmaktsrätt.

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande tas i bruk i sommar

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande öppnas på webbplatsen Suomi.fi i juni. Då kan kommuner och andra offentliga aktörer börja lämna in ansökningar om registrering av fullmaktsrätt med ett elektroniskt formulär som kommer att finnas på webbplatsen, eller genom att sköta ärendet på ett registreringsställe. Ansökan kan också skickas per post. Fullmakten börjar gälla då en tjänsteman har registrerat den.

Den som fått fullmaktsrätt loggar därefter in på tjänsten Suomi.fi-fullmakter med sina personliga verktyg för stark autentisering och ger där fullmakter till andra.

Både de personer som fått rätt att ge fullmakter för kommunens räkning och de personer som erhållit fullmakt av dem ska således skaffa verktyg för stark autentisering innan de kan börja använda Suomi.fi-fullmakter.

Förbered er på förändringen

Innan tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande öppnas kan man i kommunen redan nu förbereda sig på följande sätt:

  1. Läs om tjänsten Fullmakter på webbplatsen Suomi.fi, under avdelningen Anvisningar och stöd.
  2. Utse minst två personer i kommunen för vilka ni ansöker om registrering av fullmaktsrätt. De kan sedan hantera Suomi.fi-fullmakter och ge fullmakter till både kommunens egen personal och vid behov även till utomstående, till exempel aktörer som sköter löneförvaltningen.
  3. Eftersom det behövs många olika slag av fullmakter för att man ska kunna sköta FPA-ärenden ska ni bestämma vilka fullmaktsärenden var och en av dem som fått fullmaktsrätt ska sköta.  Fullmaktsrätten kan begränsas till att gälla endast vissa fullmaktsärenden.

      Att observera i fråga om FPA-ärenden:

      Läs anvisningarna om FPA:s olika e-tjänster och kontrollera vilka fullmaktsärenden 
      som godkänns i respektive e-tjänst:

  1. Ta reda på vem i kommunen som har behörighet att underteckna en fullmakt, och bedöm om det räcker med endast en undertecknare eller om det behövs t.ex. en föredragande för beslutet om befullmäktigande.

Till ansökan om registrering av fullmaktsrätt ska fogas en undertecknad fullmakt, som specificerar de personer som ges fullmakt samt deras behörighet. Fullmakten kan göras på en blankett som kommer att läggas ut på webbplatsen Suomi.fi i juni. Några andra bilagor behövs inte för ansökan. Kommunen undertecknar fullmakten i enlighet med kommunlagen och de preciseringar till den som finns i arbetsordningen, förvaltningsstadgan eller i någon annan handling som påvisar behörigheten.

Om den fullmakt som fogas till ansökan är undertecknad för hand behövs även en kopia av alla undertecknares identitetsbevis som bilaga. Ifall fullmakten undertecknas elektroniskt med ett certifikatkort behövs inga kopior av identitetsbevisen.

Anvisningarna om tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande kommer att finnas på webbplatsen Suomi.fi samtidigt som tjänsten publiceras där.

Ytterligare information

Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten vid användning av FPA:s e-tjänster 
Suomi.fi: Fullmakter (suomi.fi)
Identifiera dig med bankkoder (suomi.fi)
Mobilcertifikat (suomi.fi)
Ta i bruk medborgarcertifikatet (suomi.fi)
Certifikat och kort för organisationer (suomi.fi)
Uträtta ärenden för ett företag eller ett samfund (suomi.fi)
Skattemyndighetens pressmeddelande 20.4.2020: Kommunala aktörer: Användningen av tjänsten Katso upphör − gör så här