Stora arbetsgivare nöjdast med FPA: s tjänster för arbetsgivare

I en enkät som genomfördes i november gav FPA:s arbetsgivarkunder flera förslag om hur tjänsterna för arbetsgivare kunde utvecklas. Arbetsgivarna efterlyste framför allt en möjlighet att skicka in bilagor och tilläggsutredningar via e-tjänsten. Tack till alla som svarade på enkäten!

Sammanlagt 1 055 arbetsgivarkunder deltog i november 2018 i en webbenkät som genomfördes för att kartlägga användningen av FPA:s tjänster för arbetsgivare och behovet av att utveckla dem. Enkäten besvarades av de personer som har hand om FPA-ärenden hos respektive arbetsgivare. De flesta av dem arbetar inom ekonomi- eller personalförvaltningen i en stor eller medelstor organisation. De gav FPA helhetsvitsordet 7,77. Vitsordet är i stort sett detsamma som 2015 då enkäten senast genomfördes.

Möjlighet att skicka bilagor elektroniskt efterlyses

De personer som besvarade enkäten sköter i huvudsak arbetsgivarens FPA-ärenden via e-tjänsterna. De söker i första hand information på fpa.fi, där de ofta också hittar svar på sina frågor. Lite överraskande hade endast cirka hälften av svarspersonerna ringt servicenumret för arbetsgivarkunder, och under 40 % hade använt arbetsgivarchatten.

De flesta uppgav sig vara ganska nöjda med FPA:s nuvarande tjänster för arbetsgivare. Ju större arbetsgivare det handlade om, desto nöjdare med FPA:s tjänster var den som svarade. 

Det gavs ändå en hel del utvecklingsförslag gällande såväl e-tjänsterna som kundservice och förmånsspecifika ärenden. Många skulle gärna sköta ärenden elektroniskt i ännu större utsträckning än i dag, om det fanns möjlighet till det. Det som främst efterlystes var mer användarvänliga e-tjänster och möjlighet att lämna in bilagor och tilläggsutredningar elektroniskt.

De elektroniska tjänsterna och kommunikationen utvecklas

På grund av tekniska begränsningar går det inte att förbättra de nuvarande e-tjänsterna i någon större utsträckning. Målet är ändå att utveckla en ny e-tjänst för arbetsgivare. En del av de tjänster som önskas erbjuder FPA redan nu. FPA har till exempel redan länge tagit emot läkarintyg samt basuppgifter för företagshälsovårdsersättningar elektroniskt. Den här tjänsten utnyttjas dock ännu inte i önskad omfattning.

Också FPA:s webbplats har utvecklats för att den ännu bättre ska svara mot arbetsgivarnas behov. Arbetet med uppdateringen av sidorna för arbetsgivare på fpa.fi är på slutrakan. I början av april publiceras nya sidor om internationellt arbete, och i och med det är arbetet klart.

Arbetsgivarna sköter sjukdagpenningsärenden

Varje år sköter mer än 50 000 arbetsgivare ärenden hos FPA. Största delen av arbetsgivarnas ärenden gäller de anställdas sjukfrånvaro, familjeledigheter eller rehabilitering. När det gäller föräldradagpenningsärenden är den förmånssökande i cirka 40 procent av fallen en arbetsgivare. I fråga om sjukdagpenningsärenden är motsvarande siffra 70 procent. Arbetsgivare ansöker också om ersättning för företagshälsovårdskostnader, ersättning för semesterkostnader samt familjeledighetsersättning.