Bostadsbidraget ska justeras när en studerande utexamineras och börjar arbeta

Förändringar i inkomsterna kan inverka på bostadsbidragets belopp. FPA får numera uppgifter om löneinkomster från inkomstregistret, men kunden ska fortfarande anmäla förändringar i inkomsterna till FPA.

Det allmänna bostadsbidraget justeras på grund av förändringar i inkomsterna om hushållets inkomster ökar med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad. Om förändringen i inkomsterna är mindre än så, behöver bidraget inte justeras. Den nya inkomsten jämförs med den inkomst som beaktades i det föregående beslutet om bostadsbidrag.

Det föregående beslutet om bostadsbidrag kan man se till exempel när man loggar in i e-tjänsten på adressen www.fpa.fi/etjanst. Med FPA:s räknare för bostadsbidrag på adressen www.fpa.fi/berakningar kan man beräkna bostadsbidragets belopp enligt de nya inkomsterna.

Som inkomster i samband med bostadsbidraget beaktas hushållets förvärvsinkomster, kapitalinkomster och ett flertal förmåner, såsom grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd och studiepenning. Inkomsterna beaktas till sitt bruttobelopp. På löneinkomsterna görs ett förvärvsinkomstavdrag.

Kunden ska själv anmäla förändringar i inkomsterna till FPA

När en studerande utexamineras och börjar arbeta förändras inkomsterna i allmänhet så att bostadsbidraget måste justeras. Kunden ska anmäla förändringar i inkomsterna till FPA. Lönespecifikationer behöver ändå inte lämnas in, eftersom FPA får löneuppgifterna från inkomstregistret.

Det går enkelt att ansöka om justering i e-tjänsten. Alternativt kan en ansökan göras på pappersblanketten för bostadsbidrag AT 1r. Om kunden har en anställning som nyligen har börjat behövs även en kopia av arbetsavtalet som bilaga. Innan man gör en justeringsansökan kan man vid behov kontrollera om bidraget måste justeras genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 230.

FPA kan bli tvungen att återkräva bostadsbidrag om det vid årsjusteringen av bostadsbidraget uppdagas att en del av inkomsterna inte har anmälts.

Närmare information för kunderna: