Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner är 500 euro till årets slut – också många andra undantagsbestämmelser fortsätter att gälla

Höjningen av det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner och de temporära villkoren för rörlighetsunderstödet fortsätter att gälla till årets slut. Också de lagändringar som införts för att snabba upp handläggningen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner vid jämkning av arbetslöshetsförmåner och inkomster fortsätter att vara i kraft fram till 31.12.2020.

Fram till årets slut är det skyddade beloppet 500 euro under en jämkningsperiod på en månad och 465 euro under en jämkningsperiod på fyra veckor. Med skyddat belopp avses det belopp som en arbetslös arbetssökande kan tjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen. För varje euro som överskrider det skyddade beloppet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Det höjda skyddade beloppet gäller de jämkningsperioder som börjar senast 31.12.2020.

Det höjda skyddade beloppet inverkar inte på förvärvsinkomstavdraget i samband med det allmänna bostadsbidraget. Också i fortsättningen är förvärvsinkomstavdraget i samband med bostadsbidraget 300 euro.

Fram till årets slut kan man få rörlighetsunderstöd för arbetsresan till ett heltidsarbete, om den dagliga arbetsresan tur och retur överstiger 2 timmar. Rörlighetsunderstöd kan också betalas till en person som flyttar för att få arbete.

Jämkning av inkomster och anmälan om inkomstförändringar

Fram till slutet av oktober jämkas arbetsinkomsterna med arbetslöshetsförmånerna i perioder om en månad eller fyra veckor, även om perioden innefattar dagar då den sökande inte har rätt till arbetslöshetsförmån. Löner som betalats under perioden i fråga beaktas alltså vid jämkningen, även om den sökande inte skulle ha rätt till arbetslöshetsförmån under dagar med lön. I gengäld omvandlas den lön som betalas under jämkningsperioden inte till månadslön utan den beaktas som sådan.

Om en företagares inkomster har förändrats under coronaepidemin, kan företagaren fram till årets slut själv anmäla de förändrade inkomsterna, som sedan jämkas med förmånen. I vanliga fall har föregående års beskattningsuppgifter använts vid jämkning av inkomster av företagsverksamhet.

Anmälan om arbetslöshetstid ska lämnas in regelbundet

De lagändringar vars giltighetstid har förlängts till årets slut tillämpas automatiskt på kundernas ansökningar. Den som ansöker om en arbetslöshetsförmån ska regelbundet lämna in en anmälan om arbetslöshetstid, om arbetslösheten fortsätter. I anmälan om arbetslöshetstid ska kunden underrätta FPA om utförda arbetstimmar och arbetsdagar. Företagare kan också anmäla eventuella förändrade inkomster med anmälan om arbetslöshetstid.

Lagändringarna ska ännu stadfästas av presidenten.

Närmare information för kunderna