Så här fortsätter planeringen av upphandlingen för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

I samband med nästa upphandling kommer tjänsten att utvecklas utifrån kundernas önskemål, serviceproducenternas förslag och FPA:s egna observationer.

Före nästa upphandling inleds kommer FPA att diskutera planerade ändringar i tjänsten med intressegrupperna. När anbudstävlingen inleds kan FPA inte delta i diskussionen eftersom det är viktigt att trygga att producenterna behandlas jämlikt.

Vad har gjorts hittills?

Under hösten har FPA samlat in önskemål och förslag av tolktjänstens kunder och intressegrupper för hur tjänsten borde utvecklas. Kundenkäten besvarades av 660 kunder. FPA har även träffat kundorganisationernas representanter och andra intressenter under hösten.

I oktober inledde FPA en så kallad teknisk dialog med alla som är intresserade av att ge anbud och producera tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Denna gång för FPA dialogen i flera skeden och på ett annat sätt än tidigare.

Också de som deltar i den tekniska dialogen har fått svara på en enkät med frågor gällande utvecklingen av tjänsten. FPA beaktar svaren i utvecklingen av tjänsten och i förberedningen av anbudsförfrågan. När anbudsförfrågan publiceras kan alla som är intresserade bekanta sig med den.

Så här vill FPA utveckla tjänsten

I samband med nästa upphandling kommer tjänsten att utvecklas utifrån kundernas önskemål, serviceproducenternas förslag och FPA:s egna observationer.

Ett önskemål från kunderna gäller den personliga tolklistan för arbetslivet. Därför planerar FPA nu att tolklistan ska bli flexiblare och ska möjliggöra en tolklista med tolkar enbart för arbetslivet. FPA planerar även att öka flexibiliteten i situationer där tolkningstiden som kunden har beställt inte räcker till och kunden behöver mer tolkning. Målet är att möjliggöra att tolken kan fortsätta tolka och att ingen ny beställning behövs.

Vidare vill FPA möjliggöra att tolkarnas kunnande ska kunna utnyttjas bättre. Tillgängligheten till tolkning ska förbättras på olika sätt. FPA kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid att trygga tolkning för kunder med syn- och hörselskada samt för svenskspråkiga kunder.

Registreringsförfarandet är ännu inte möjligt

Även om registreringsförfarandet har diskuterats som en möjlighet att anordna tolktjänsten är det ännu inte möjligt. Registreringsförfarandet kommer först att provas i vissa rehabiliteringstjänster.

Närmare information för kunderna