Familjeledigheterna förnyas – vad förändras 1.8.2022?

Republikens president har godkänt regeringens lagförslag om familjeledighetsreformen. Familjeledighetsreformen innebär bland annat längre föräldraledigheter, lika stora föräldrapenningskvoter för båda föräldrarna och flexibilitet i tidpunkten för ledigheterna. Reformen träder i kraft 1.8.2022.

Familjeledighetsreformen ändrar längden och tidpunkten för föräldraledigheterna och de föräldradagpenningar som betalas för dem. Reformen fördelar familjeledigheterna och vårdansvaret för barnen jämnare mellan föräldrarna, varvid barnet har möjlighet att bygga upp ett förhållande till båda föräldrarna.

Föräldrapenningsdagarna är alltid barnspecifika. Under de kommande åren kan familjerna samtidigt omfattas av bestämmelserna i två olika lagar. Om det första barnet har fötts medan de nuvarande lagarna fortfarande gällde och följande barn föds efter att lagändringen trätt i kraft fastställs föräldraförmånerna på olika sätt för de två barnen.

Vem berörs av familjeledighetsreformen?

Familjeledighetsreformen gäller familjer där den beräknade tiden för ett barns födelse är 4.9.2022 eller senare eller där ett adoptivbarn tas i vård 31.7.2022 eller senare.

Om barnet ändå föds i förtid innan reformen träder i kraft, tillämpas den tidigare sjukförsäkringslagen och de tidigare bestämmelserna om föräldradagpenningar oberoende av den beräknade födelsetiden. För barn som föds under veckoslutet 30–31.7.2022 börjar rätten till graviditetspenning först måndag 1.8.2022, vilket innebär att deras föräldrar får föräldradagpenning i enlighet med familjeledighetsreformen.

I fråga om adoptivbarn bestäms föräldraledigheten enligt den nya lagen, om den dag barnet tas i vård är söndag 31.7.2022 eller senare, eftersom föräldrapenning i ett sådant fall betalas tidigast från och med måndag 1.8.2022.

Hur ändras antalet föräldradagpenningsdagar?

Föräldradagpenningar är i fortsättningen särskild graviditetspenning, graviditetspenning och föräldrapenning.

Till en gravid förälder betalas graviditetspenning för 40 vardagar innan rätten till föräldrapenning börjar. Föräldrapenning betalas på grund av ett barn i regel för totalt 320 vardagar. Om barnet har två föräldrar som har rätt till föräldrapenning, har båda föräldrarna rätt att använda hälften av föräldrapenningsdagarna, dvs. 160 föräldrapenningsdagar.

En förälder kan överlåta högst 63 föräldrapenningsdagar ur sin egen föräldrapenningskvot. De kan överlåtas till barnets andra förälder, till förälderns partner, som inte är förälder till barnet, samt till barnets andra förälders partner eller till en annan person som är barnets vårdnadshavare.

Partiell föräldrapenning och föräldraledighet ger flexibilitet i samordningen av arbete och familjeledighet. En dag med partiell föräldrapenning förbrukar en halv dag av föräldrapenningskvoten. Med andra ord motsvarar två dagar med partiell dagpenning en dag med full föräldrapenning. 

Föräldrapenningen kan användas vid önskade tidpunkter tills barnet fyller två år eller det har gått två år sedan adoptivbarnet togs i vård. Föräldrarna kan få föräldradagpenning för samma barn samtidigt för högst 18 vardagar. Rätten till föräldrapenning bestäms i allmänhet på samma grunder oberoende av familjeformen.

Vilka konsekvenser har reformen för barnavården?

Barns rätt till småbarnspedagogik och stöd för privat vård av barn börjar i fortsättningen vid ingången av den kalendermånad då barnet fyller nio månader. Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kan kvarstå även om barnet är borta från småbarnspedagogiken. Barnet bevarar sin plats om föräldrapenning betalas under frånvaron och frånvaron varar högst 13 veckor utan avbrott.

Rätten till stöd för hemvård av barn börjar redan innan barnets rätt till småbarnspedagogik börjar, dvs. när barnet är cirka ett halvt år gammalt. Hemvårdsstöd kan betalas till exempel vid en tidpunkt mellan föräldrarnas egna föräldrapenningsperioder. Stödet kan fås för en sammanhängande tid på minst en månad.

När kan FPA-förmåner sökas?

Information om vad familjeledighetsreformen för med sig har publicerats på fpa.fi. Dagpenningarna enligt reformen kan sökas från och med 1.5.2022. Detaljerade anvisningar om hur man ansöker om förmånerna publiceras under våren. FPA informerar kunderna om när anvisningarna publiceras.

Läs mer