Förbättrade familjeförmåner från 1.4

Det sker förändringar i familjeförmånerna 1.4.2019. Förbättringarna gäller bland annat föräldrapenningsperioden för  mammor som ensam har hand om sitt barn, faderskapsledigheten för pappor i flerlingsfamiljer och föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar.

För en mamma som ensam har hand om sitt barn förlängs föräldrapenningsperioden med 54 vardagar. Lagen träder i kraft 1.4 och gäller mammor vars föräldradagpenningsperiod börjar 1.4 eller senare. Mamman har rätt till förlängningen om faderskapet för barnet inte har fastställts och mamman inte har någon partner som har rätt till faderskapspenning. Rätten till förlängning gäller även en kvinna som ensam adopterar ett barn.

Längre faderskapsledighet för pappor i flerlingsfamiljer

För pappan i en flerlingsfamilj förbättras rätten till faderskapsledighet och faderskapspenning 1.4. Faderskapspenningen betalas för 18 fler vardagar för varje barn som föds eller adopteras samtidigt. Exempelvis betalas faderskapspenning för tvillingar för 54 + 18, dvs. 72 vardagar. Det maximala antalet faderskapspenningsdagar är dock 105 vardagar. Ändringen gäller familjer där föräldradagpenningsperioden (t.ex. moderskapspenningsperioden) börjar 1.4 eller senare.

Pappan i en familj där flera barn fötts eller adopterats samtidigt kan ta ut förlängningen av faderskapspenningsperioden antingen i sin helhet eller delvis under moderskaps- och föräldrapenningsperioden eller efter föräldrapenningsperioden. Antalet faderskapspenningsperioder är oförändrat.

Föräldrapenning för adoptivbarn under 18 år

Från 1.4 får adoptivföräldrarna föräldrapenning för ett barn under 18 år. Tidigare skulle barnet vara under 7 år. Rätten till föräldrapenning är inte heller längre beroende av att föräldern sköter barnet. Man kan studera på heltid eller arbeta under föräldraledigheten. Då betalas föräldrapenningen med minimibelopp. Ändringen gäller familjer där föräldradagpenningsperioden börjar 1.4 eller senare.

Föräldrapenningen betalas från den dag då adoptivföräldern får barnet i sin vård. Den betalas för en längre tid till adoptivföräldrar än till biologiska föräldrar, dvs. i cirka 8 månader. En förutsättning är att adoptivföräldern har bott i Finland minst 180 dagar omedelbart innan han eller hon har fått barnet i sin vård.

Övriga förändringar

Föräldradagpenning betalas ut till fullt belopp för de dagar som en förälder sköter ett kommunalt förtroendeuppdrag.

Moderskapspenning betalas ut också då graviditeten avbrutits efter 154 dagar. Då har också pappan rätt till faderskapspenning för högst 18 vardagar medan mamman är moderskapsledig efter att graviditeten avbrutits.

Närmare information för kunder