Ny neuropsykiatrisk rehabilitering för barn och unga

FPA:s nya mångformiga familjerehabilitering (LAKU) erbjuder praktiskt stöd för barn och unga med en neuropsykiatrisk störning

Från och med början av mars kommer FPA att ordna långvarig neuropsykiatrisk rehabilitering för barn och unga och deras familjer. Det är fråga om multiprofessionell rehabilitering som bygger på familjeterapi och som är avsedd för barn och unga i åldern 5–15 år med ADHD, autismspektrumstörning eller Tourettes syndrom. Rehabiliteringstiden är 18 månader.

Målet är en bättre fungerande vardag

Viktiga mål för den nya familjerehabiliteringen är att öka kunskapen om och förståelsen för barnets eller den ungas neuropsykiatriska störning.  Fokus ligger på att skapa en smidigare vardag. Detta försöker man uppnå bland annat genom att stärka barnets och familjens interaktionsfärdigheter och emotionella färdigheter samt genom att främja samarbetet med daghemmet eller skolan. Rehabiliteringen ger också möjlighet till värdefullt kamratstöd.

Den familjerehabilitering som nu inleds är flexibelt utformad och innehållet bestäms utifrån barnets eller den ungas och familjens behov. 

Familjerehabiliteringen (LAKU) omfattar

 • 38 möten
 • 2 rehabiliteringsveckoslut
 • 2–4 gemensamma sammankomster med barnets eller den ungas nätverk.

Mötena genomförs i serviceproducentens lokaler eller i familjens vardagsmiljöer utifrån barnets eller den ungas och familjens behov. En del av mötena kan genomföras via distansförbindelse, om detta är lämpligt och möjligt med tanke på familjens situation.

Remitterande enheter

För familjerehabilitering (LAKU) behövs en remiss från den offentliga hälso- och sjukvården.  Remissen kan ges av en läkare som är insatt i barnets eller den ungas och familjens helhetssituation och som arbetar

 • inom den specialiserade sjukvården, till exempel vid en barnpsykiatrisk, barnneurologisk eller ungdomspsykiatrisk enhet
 • inom primärvården, till exempel på en rådgivningsbyrå, inom skolhälsovården eller vid en enhet för specialiserad sjukvård inom primärvården
 • inom familjerådgivningen eller vid ett familjecenter

Ansökan

Ansökan om familjerehabilitering (LAKU) görs med FPA:s blankett KU 132r. Som bilaga behövs ett läkarutlåtande B eller en motsvarande medicinsk utredning, där sjukdomen, den rekommenderade rehabiliteringen och målen för rehabiliteringen framgår.

Familjerehabilitering (LAKU) tillhandahålls av 6 serviceproducenter:

 • ProNeuron Oy
 • Gruppen Coronaria Oy och Medifamilia Oy
 • Gruppen Attentio Oy
 • Mannerheims Barnskyddsförbunds rehabiliteringsstiftelse för barn och unga
 • Kankaanpään Kangaspolku Oy
 • Norther Oy

Klart behov av familjerehabilitering

Familjerehabilitering (LAKU) ordnades redan åren 2010–2018 inom ramen för ett projekt. Projektet visade att det finns ett klart behov av långvarig neuropsykiatrisk rehabilitering.  Resultaten av projektet var goda. Föräldrarna till de barn som deltog i projektet bedömde att barnens empatiska förmåga stärktes och att deras svårigheter med känsloreglering och beteende minskade under rehabiliteringen. Även den upplevda stressen i föräldraskapet minskade.

Närmare information