Regeringen föreslår att efterlevandepensionen ska bli tidsbestämd och att sambor ska få rätt till efterlevandepension

Lagstiftningen om familjepensionsskyddet kommer att reformeras. Syftet med reformen är att se över familjepensionsskyddet så att det svarar på samhällets och familjernas förändrade behov. Reformen förbättrar försörjningen för sambor genom att de får rätt till efterlevandepension och förlänger barns rätt till pension enligt arbetspensionslagarna med 2 år.

Vid dödsfall tryggas den efterlevande makens och barnens försörjning genom familjepension enligt arbetspensionslagarna och folkpensionslagen. Familjepension kan vara efterlevandepension eller barnpension.

Lagstiftningen om efterlevandepension reformeras och ändringarna avses träda i kraft i början av 2022. De största föreslagna förändringarna är följande:

  • efterlevandepensionen ändras så att den blir tidsbestämd för personer födda år 1975 eller senare
  • rätten till efterlevandepension utsträcks till att även gälla sambor
  • ställningen för dem som får barnpension enligt arbetspensionslagarna förbättras.

Utbetalningstiden för efterlevandepension begränsas - sambors ställning förbättras

Regeringen har föreslagit för riksdagen att utbetalningstiden för efterlevandepension ska begränsas till 10 år. Efterlevandepension betalas för närvarande till den efterlevande maken i ett äktenskap. Efterlevandepension betalas dock högst fram till dess att det yngsta av de barn som har rätt till barnpension fyller 18 år. Begränsningen av utbetalningstiden för efterlevandepension gäller efterlevande makar som är födda 1975 eller senare i sådana fall då maken har avlidit efter att de föreslagna lagarna har trätt i kraft.

I fortsättningen skulle också en sambo som i minst 5 år utan avbrott har bott i gemensamt hushåll med förmånslåtaren, och som har ett gemensamt minderårigt barn med förmånslåtaren, ha rätt till efterlevandepension enligt arbetspensionslagarna och folkpensionslagen. Barnet måste ha bott i gemensamt hushåll med förmånslåtaren och den efterlevande maken. Efterlevandepensionen skulle utbetalas tills det yngsta gemensamma barnet fyller 18 år. Den kommande familjepensionsreformen gäller inte efterlevande makar som redan får efterlevandepension eller som beviljats efterlevandepension innan de föreslagna lagarna har trätt i kraft.

FPA betalar efterlevandepension endast till efterlevande makar som är under 65 år.

Förbättringar i barnpensionen

Rätten till barnpension enligt arbetspensionslagarna föreslås utsträckas tills barnet fyller 20 år. För närvarande upphör rätten till barnpension vid 18 år.

Barnpension enligt folkpensionslagen betalas redan nu till 21 års ålder. För 18 år fyllda förutsätts dock studier på heltid. Inga ändringar föreslås i den barnpension som betalas enligt folkpensionslagen.

Närmare information