Underhållsstödet kan dras in om det inte längre finns kvar någon underhållsbidragsskuld

Om en kunds underhållsbidragsskuld redan en längre tid varit noll euro kan FPA upphöra att fungera som mellanhand för betalningen. I början av januari undersöker FPA om det finns förutsättningar att dra in underhållsstödet för cirka 1 600 kunder. Om stödet dras in ska den underhållsskyldiga börja betala underhållsbidrag som vanligt direkt till boföräldern.

FPA kan betala underhållsstöd i situationer där ett barns föräldrar har separerat och barnet inte får underhåll av den underhållsskyldiga föräldern eller om underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet. Underhållsstöd kan betalas också om det inte finns någon underhållsskyldig förälder. År 2020 är underhållsstödets fulla belopp 167,01 euro per månad.

Om FPA betalar underhållsstöd därför att den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag i enlighet med underhållsavtalet eller underhållsdomen, driver FPA in obetalda underhållsbidrag av den underhållsskyldiga. De obetalda underhållsbidrag som drivs in kallas underhållsbidragsskuld. FPA betalar månatligen underhållsstöd till cirka 70 000 kunder och driver in underhållsbidrag från cirka 20 000 underhållsskyldiga.

I fråga om ett barns försörjning är underhållsbidrag primärt i förhållande till underhållsstöd

FPA måste enligt lagen om underhållsstöd justera beloppet av stödet eller sluta betala ut det om det har skett förändringar i de omständigheter som inverkar på betalningen av underhållsstöd. FPA kan sluta betala underhållstöd exempelvis om den underhållsskyldiga har betalat sin underhållsbidragsskuld regelbundet och i tid till FPA i minst ett halvt år.

– När den underhållsskyldiga klarar av att betala regelbundet till FPA, är vår bedömning att FPA inte längre behövs som mellanhand mellan föräldrarna. Avsikten är inte att FPA bara fungerar som betalningsförmedlare, säger Johanna Aholainen, förmånschef vid FPA.

Brevet som informerar om indragningen skickas ut i januari-februari

Cirka 1 600 mottagare av underhållsstöd får i januari-februari ett brev från FPA med information om indragningen. Ett likadant brev sänds också till den underhållsskyldiga.

Utbetalningen av underhållsstöd fortsätter i minst en månad efter att brevet har skickats ut. I brevet står det när stödet dras in och när mottagaren av stödet senast ska meddela den underhållsskyldiga ett kontonummer till vilket den underhållsskyldiga i fortsättningen betalar in underhållsbidraget enligt underhållsavtalet eller underhållsdomen.

Underhållstödet dras inte in om den underhållsskyldiga får en arbetslöshetsförmån från FPA, om underhållsbidragsskulden har gått till utsökning eller om mottagaren av stödet får utkomststöd. Utbetalningen av stödet fortsätter också om rätten till underhållsstöd upphör inom ett halvt år av någon annan orsak.

Om underhållsbidraget har fastställts till ett mindre belopp än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas svåra ekonomiska situation, betalar FPA fortfarande skillnaden mellan underhållsstödet och det fastställda underhållsbidraget i form av underhållsstöd.

Närmare information för kunderna