Underhållsstödet och underhållsbidraget höjs i början av nästa år

Underhållsstödet och underhållsbidraget höjs i början av nästa år på grund av förändringar i levnadskostnadsindex.

Underhållsstödet och underhållsbidraget är bundna till levnadskostnadsindex, som stiger med cirka 3,13 procent 1.1.2022. Det fulla beloppet av underhållsstöd är från och med början av nästa år 172,59 euro per månad för varje barn. För närvarande är det fulla beloppet 167,35 euro, vilket betyder att underhållsstödet höjs med 5,24 euro per månad.

FPA beaktar indexhöjningarna automatiskt.

När levnadskostnadsindex stiger höjs också det underhållsbidrag som en underhållsskyldig förälder betalar för sitt barn. Underhållsbidraget beräknas enligt följande formel: underhållsbidraget år 2021 x (2041:1979) = beloppet av det underhållsbidrag som ska betalas år 2022. Från och med januari ska den underhållsskyldiga betala cirka 3,13 procent mer i underhållsbidrag.

Om FPA betalar skillnadsunderhållsstöd för ett barn, informerar FPA per brev den underhållsskyldiga om det nya beloppet av underhållsbidraget. I övriga situationer kan den underhållsskyldige kontrollera det nya beloppet av underhållsbidraget via MittFPA senast i början av januari 2022.

Även inkomstgränserna för betalningsbefrielse från underhållsbidragsskuld ändras. I fortsättningen kan betalningsbefrielse beviljas om den underhållsskyldigas inkomster per månad är 1 166,29 euro eller lägre. För varje minderårigt barn höjs inkomstgränsen med 291,57 euro per månad. Barn som beviljats underhållsstöd har emellertid inte en höjande inverkan på inkomstgränsen.

Ordlista

Underhållsskyldig: den förälder som enligt ett underhållsavtal eller ett domstolsbeslut är skyldig att betala underhållsbidrag.

Underhållsbidrag: betalning som görs av en underhållsskyldig för att trygga försörjningen för ett barn som inte bor varaktigt hos honom eller henne.

Underhållsstöd: familjeförmån som är avsedd att trygga barnets försörjning, om barnet inte får tillräcklig försörjning från båda föräldrarna.

Skillnadsunderhållsstöd: Underhållsstöd som betalas ut med nedsatt belopp i situationer då underhållsbidraget har fastställts till ett mindre belopp än fullt underhållsstöd på grund av den underhållsskyldigas bristande försörjningsförmåga.

Underhållsbidragsskuld: underhållsbidrag som en underhållsskyldig försummat att betala och som FPA driver in av den underhållsskyldiga när underhållsstöd har beviljats. Dröjsmålsräntor räknas in i underhållsbidragsskulden.

Läs mer