Försäljningen och ersättningarna av läkemedel ökade år 2020

Meddelandet har korrigerats 5.1.2022. Uppgiften om ökningen av den totala läkemedelsförsäljningen har korrigerats i texten. År 2020 ökade den totala läkemedelsförsäljningen med 1,0 procent. I figuren angavs uppgiften rätt.

Läkemedelsstatistiken Suomen lääketilasto publiceras i en ny form. Utseendet på publikationen har förnyats och strukturen är tydligare än tidigare.

Den totala läkemedelsförsäljningen ökade med 1,0 procent år 2020. Försäljningen består av försäljning av receptbelagda läkemedel för öppenvård (2 331 miljoner euro), försäljning av egenvårdsläkemedel för öppenvård (367 miljoner euro) och sjukhusförsäljning (820 miljoner euro).

FPA betalade sammanlagt 1 635 miljoner euro i läkemedelsersättningar. Beloppet ökade med 5,4 procent från året innan.

– Ersättningsbeloppet ökade i ungefär samma takt som under de två föregående åren, säger FPA:s forskningschef Leena Saastamoinen.

Samtidigt betalade läkemedelsföretagen 33 miljoner euro till FPA i så kallade återbetalningsavgifter för villkorligt ersättningsgilla läkemedel vars pris och ersättningsstatus är förknippade med ett ekonomiskt avtal.

Källor: Fimeas läkemedelsregister, material om FPA:s sjukförsäkringsersättningar.

Läkemedelsstatistiken Suomen lääketilasto har fått nytt utseende

Läkemedelsstatistiken Suomen lääketilasto utkommer nu för 35:e gången. I publikationen följs utvecklingen av försäljningen, konsumtionen och ersättningarna av läkemedel. Suomen lääketilasto är FPA:s och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas gemensamma publikation, som finns tillgänglig på webben.

I år har statistiken utvecklats med hjälp av tjänstedesign.

– Dess struktur har blivit klarare, innehållet har blivit mångsidigare och utseendet har förnyats. Publikationen svarar nu bättre mot användarnas behov, säger statistikexpert Päivi Rastas från FPA:s analytikenhet.

Av statistiken för 2020 framgår att

  • det på listan över de tio i eurobelopp mest sålda läkemedlen fanns läkemedel som påverkar blodets koagulering, antireumatiska läkemedel, cytostatika och läkemedel som används vid behandling av hepatit C
  • den tidigare snabba ökningen av försäljningen av cytostatika och immunsuppressiva medel avtog klart jämfört med tidigare år
  • antibiotikakonsumtionen rasade under det första coronaåret
  • kostnaderna för läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar har minskat flera år i rad på grund av priskonkurrensen, trots att konsumtionen har ökat
  • nya migränläkemedel tar marknadsandelar och försäljningen av dem ökade med över en fjärdedel från året innan
  • konsumtionen av psykofarmaka inte under det första coronaåret ökade på ett sätt som avviker från de föregående åren.  

Information om kostnader och ersättningar för läkemedel finns också i interaktiva rapporter på FPA:s webbplats (statistikdatabasen Kelasto samt en applikation för uppföljning av läkemedelskonsumtionen). Information om konsumtionen och partiförsäljningen av läkemedel finns på Fimeas webbplats.

Läs mer