Forskningsrapport beskriver de ungas syn på villkoren för välfärd och ifrågasätter oron för marginalisering

I en färsk forskningsrapport behandlas ungdomars syn på grunderna för välfärd. De intervjuade ungdomarna ansåg att det inte är pengar som skapar välfärd, utan att välfärd skapas genom naturupplevelser och meningsfull verksamhet som är till nytta för andra samt i samvaro med vänner och djur. Av intervjuerna framkom också att välbefinnandet inte ökade speciellt ofta då man anlitade systemet för social trygghet.

Att ungdomar "marginaliseras" är ett ständigt bekymmer inom samhällspolitiken. Det ekonomiska systemet förutsätter att ungdomarna engageras i arbetslivet. De unga utsätts därför för speciellt mycket styrning från samhällets sida, till exempel är de föremål för olika aktiveringsåtgärder. De ekologiska kriserna medför samtidigt en hel del osäkerhet i de ungas liv och förväntningar på att de ska lösa kriserna.

I studien ”Puristuksissa? Nuoret ja kestävän hyvinvoinnin ehdot” ("I kläm? De unga och villkoren för en hållbar välfärd") fördjupar man sig i de tolkningar som de unga gör i denna laddade situation. Vad tänker de om arbete, konsumtionssamhället och systemet för social trygghet? Vilka är villkoren för välfärd enligt de unga? Studien grundar sig på gruppintervjuer med unga vuxna i åldern 20–29 år som varit föremål för aktiveringsåtgärder.

Forskarna Tuula Helne och Tuuli Hirvilammi har i sin analys utnyttjat en flerdimensionell teori om hållbar välfärd och analyserat den styrning som riktas mot unga.

Välfärd är en personlig och samhällelig fråga

De intervjuade strävade efter jämvikt mellan de olika dimensionerna av välfärd. Enligt dem är pengar ingen garanti för välfärd. De lyfte i stället fram att välfärd skapas genom naturupplevelser, genom aktiviteter som är kreativa, meningsfulla och till nytta för andra samt i samvaro med vänner och djur. De unga uttryckte emellertid också önskemål om en tillräcklig försörjning och ett klarare och mer människovänligt system för social trygghet.

I de ungas tolkningar av livet kunde man se samband mellan välfärdens olika dimensioner. Problem med försörjningen uppgavs inverka till exempel på graden av stress samt på de sociala relationerna. De unga uppgav också att då de bekymrar sig för sin försörjning och sin framtid hjälper mänskliga relationer dem att ta sig igenom det som känns svårt.

– De ungas välbefinnande har kopplingar till det rådande samhället, till dess normer och till konsumtionskulturen. Unga vill ogärna ha ett arbete som de upplever som oetiskt, berättar forskarna.

Styrningen av de ungas livsval utövas med olika tekniker

I studien analyserades de ungas upplevelse av att vara föremål för styrning. Styrningen kommer till uttryck genom de sätt på vilka man försöker påverka deras val och handlingar.

– Det här sker bland annat genom att man använder ett normativt språk, där de unga uppmuntras att bli entreprenörer i sitt eget liv. Deras liv ses som ett medel till exempel för att maximera den ekonomiska tillväxten eller finansiera välfärdsstaten, förklarar forskarna.

Ungdomarna anstränger sig hårt för att komma framåt i livet, men de upplever ofta att prestationskraven gör dem utmattade. De intervjuade ungdomarna strävar efter att leva sitt liv på egna villkor och att kunna göra skillnad i ett samhälle som i många fall inte fungerar på det sätt som de skulle önska. De tar avstånd från både konsumtionskulturen och diskussioner där ungdomar stämplas som lata och marginaliserade.

– De ungas röst borde ges mer utrymme. Man bör skifta fokus från att uppfatta ungdomar som ett problem till att uppmärksamma det som de själva anser vara samhälleliga problem. Vår forskning ger hopp om att man genom att lyssna på de unga kan främja övergången till en hållbar välfärd.

Publikation

Helne T, Hirvilammi T. Puristuksissa? Nuoret ja kestävän hyvinvoinnin ehdot. Helsinki: Kela. ISBN 978-952-284-124-7 (nid.), ISBN 978-952-284-125-4 (pdf). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021060132534