Ändringar gällande distanstolkning för personer med funktionsnedsättning från och med 1.4.2021


Distanstolkningen för personer med funktionsnedsättning ändras 1.4.2021. I fortsättningen ska kunden meddela om distanstolkning samtidigt som kunden beställer tolkning. Vid distanstolkning kan man använda flera olika program, men det är skäl att beakta datasäkerheten.

Till följd av coronaepidemin togs distanstolkning i bruk inom tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning i snabb takt förra våren. Distanstolkningen fortsätter under den nya avtalsperiod som börjar i april, men förfarandet ändras.

I fortsättningen ska kunden i sin tolkningsbeställning ange om han eller hon vill ha distanstolkning. I beställningen kan man också framföra önskemål om något visst program. Om programmet har godkänts av FPA och serviceproducenterna använder det, förmedlas en tolk som använder programmet i fråga till kunden. Kunden kan också på sin tolklista för distanstolkning ange en tolk som använder ett lämpligt program.

Flera program används, skäl att vara medveten om datasäkerhetsriskerna

Serviceproducenten ansvarar för datasäkerheten hos de program som denne använder. FPA har utvärderat datasäkerheten hos de program som serviceproducenterna använder. Datasäkerhetsrisker har observerats i de flesta program, och det är skäl för kunden att vara medveten om dem. Det finns risker till exempel i gratisprogram som inte administreras av serviceproducenten eller av FPA.

FPA:s bedömning är att i den här situationen kan datasäkerhetsriskerna godtas, så att kunderna kan använda program som de är bekanta med. Särskilt under coronaepidemin är det viktigt att kunderna kan få distanstolkning och fungera i samhället på lika villkor som andra. FPA fortsätter dock att utvärdera datasäkerheten hos programmen, kundernas dataskydd och verksamhetsmiljön i samråd med serviceproducenterna.

Kunden kan alltså använda flera olika program för distanstolkning. På grund av datasäkerhetsriskerna lönar det sig att överväga i vilka situationer man använder distanstolkning. Det lönar sig också att undvika att behandla personuppgifter vid distanstolkning. Personuppgifter innefattar till exempel personbeteckning, födelsedatum och detaljerade hälsouppgifter.

Distansservicen vid Centret för tolktjänst fungerar i FPA:s datanät

Den distansservice som Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning har hand om är säker eftersom den fungerar i FPA:s datanät. Via distansservicen kan man sköta snabba ärenden utan tidsbokning. Man kan använda distansservice på svenska, finska och finskt teckenspråk.

Läs mer