Användningen av tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning fördubblades på 10 år

Den 1 september har det gått 10 år sedan lagen om tolkningstjänst för handikappade personer trädde i kraft och FPA tog över ansvaret för att ordna tjänsten. Under perioden 2011–2019 har användningen av tjänsten mer än fördubblats.

Globalt sett är lagen om tolkningstjänst för handikappade personer unik. Lagen har möjliggjort en riksomfattande tolktjänst för personer som har en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Överföringen av tjänsten till FPA har främjat likabehandlingen av kunderna: tolkning ordnas på samma sätt oberoende av boningsort och kommun.

– Under åren har vi utvecklat tjänsten enligt kundernas önskemål och behov. Ett exempel är de personliga tolkförteckningar som togs i bruk för 3 år sedan. Med hjälp av dem kan kunderna nu bättre än tidigare påverka vem som tolkar för dem, säger Sari Paloposki, chef för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Lagen medförde också enhetliga principer för tolkning på utlandsresor. År 2019 använde sammanlagt 290 personer tolktjänst för en utlandsresa. Av dem var 140 hörselskadade, 82 talskadade och 68 var synhörselskadade.

Användningen av tjänsten fördubblades under perioden 2011–2019

FPA har samlat in statistikuppgifter över tolktjänsten sedan 2011. I statistiken följer man bl.a. med tolkningsbeställningarna och antalet använda timmar.

På knappa 10 år har antalet tolkningsbeställningar fördubblats. År 2011 gjorde kunderna 88 000 beställningar, och nio år senare, år 2019, gjorde de 174 000 beställningar.

Antalet använda tolkningstimmar har ökat ännu mera. År 2011 använde kunderna ungefär 210 000 tolkningstimmar och år 2019 hade antalet timmar ökat till ungefär 510 000.

Den ökade användningen syns även i kostnaderna. År 2011 var kostnaderna för tjänsten 27,0 miljoner euro. År 2019 hade kostnaderna för tjänsten stigit till ca 48,1 miljoner euro.

Däremot har det inte skett stora förändringar i antalet användare under de här tio åren.

I slutet av år 2019 var sammanlagt 5 900 personer berättigade till tolktjänst. Av dem använde 3 400 personer tolktjänsten minst 1 timme per år. Merparten av dem som utnyttjade tjänsten, 2 300 kunder, är personer med hörselskada. Antalet personer med talskada är 800 och personer med syn- och hörselskada 270. Antalet användare med talskada har ökat mest.

Coronaepidemin inverkade på användningen av tjänsten i början av 2020

Från januari till juni 2020 minskade användningen av tjänsten jämfört med början av 2019. På våren hade många tjänster och hobbyer för vilka kunderna beställer tolkning paus på grund av coronaepidemin. Till följd av detta minskade antalet tolkningsbeställningar och antalet använda tolkningstimmar.

Från januari till mars var användningen av tjänsten på samma nivå som föregående år. Från april till juni 2020 minskade emellertid antalet beställningar med ungefär 30 % jämfört med föregående år. Antalet tolkningsbeställningar var ungefär 32 000, när antalet året förut var 43 000. Under samma tid minskade antalet tolkningstimmar med över 50 %. Från april till juni användes tolktjänsten endast 60 000 timmar, vilket är 70 000 timmar mindre än under motsvarande tid år 2019.

För att underlätta situationen för kunderna gav FPA serviceproducenterna tillstånd att tillhandahålla tolkning på distans. Samtidigt utvidgades öppettiderna för FPA:s egen distansservice.

I början av 2020 uppgick kostnaderna för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning till 19,3 miljoner euro. Under motsvarande tid föregående år var kostnaderna 24,0 miljoner euro.

Läs mer